A Gépészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata (GPK HÖK SZMSZ) a HÖK Alapszabállyal összhangban a BME-GPK hallgatóira vonatkozó legfőbb szabályzat, amely összefoglalja a GPK HÖK jogait és kötelezettségeit.

 

A GPK HÖK SZMSZ tartalma:

 1. GPK HÖK felépítése, jogai, feladatai
 2. Kari Hallgatói Szavazás és Fórum
 3. Tisztújítás
 4. GHK felépítése, hatásköre, működése
 5. GPK HÖK lapja

 

A GPK HÖK SZMSZ mellékletei:

 1. Etikai Szabályzat
 2. A Gépészkari Hallgatói Képviselet Ügyrendje
 3. A Gépészkari Hallgatói Képviselethez kapcsolódó feladatkörök
 4. A Gépészkari Hallgatói Képviselethez elérhetőségei és információs csatornái
 5. A Tanácsadó Testület Szervezeti és Működési Szabályzata
 6. A Kari Rendezvény Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata
 7. A Külső Partnerkapcsolati Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A GPK HÖK SZMSZ és mellékletei alább érhetők el:

GPK HÖK SZMSZ
1. sz. melléklet: Etikai szabályzat
2. sz. melléklet: A Gépészkari Hallgatói Képviselet Ügyrendje
3. sz. melléklet: A Gépészkari Hallgatói Képviselethez kapcsolódó feladatkörök
4. sz. melléklet: A Gépészkari Hallgatói Képviselet elérhetőségei és információs csatornái
5. sz. melléklet: A Tanácsadó Testület Szervezeti és Működési Szabályzata
6. sz. melléklet: A Kari Rendezvény Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata
7. sz. melléklet: A Külső Partnerkapcsolati Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A GPK SZMSZ-t a GHK terjeszti elő és azt a Kari Tanács, illetve EHK előzetes jóváhagyását követően a GPK HÖK szavazás útján fogadja el.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési rendje (BME SZMR) az Egyetem legfőbb szabályzata, amely meghatározza az Egyetem Alapító Okiratában megjelölt alaptevékenységeivel összefüggő tudományszervezési, szervezetalakítási, képzési, gazdálkodási, intézményfejlesztési és nemzetközi tevékenységekre vonatkozó alapvető rendelkezéseket.

A BME SZMR tartalma:

 1. Általános rendelkezések
 2. Az Egyetem testületei
 3. Az Egyetem vezetői
 4. Az Egyetem hallgatói és azok szervezetei
 5. Az Egyetem foglalkoztatottjai és érdekképviseletei
 6. Az Egyetem szervezeti felépítése
 7. Az Egyetem működése

 

A BME SZMR hallgatók szempontjából legfontosabb része a IV. fejezet: Az Egyetem hallgatói és azok szervezetei, amely összefoglalja a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat alapvető jogait és kötelezettségeit. A IV. fejezetben foglalt rendelkezések elfogadásakor, módosításakor, valamint hatályon kívül helyezésekor a HDÖK egyetértési jogot gyakorol, így a hallgatók nélkül nem módosítható. 

A BME SZMR alább érhető el:

BME SZMR

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) és mellékletei a hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, a mentességekről és kedvezményekről, a díjak befizetésének, kezelésének szabályairól rendelkezik.

A Szabályzat előírja még a hallgatói támogatások megállapításának elveit, az odaítélés feltételeinek, módjának és az eljárási rendnek szabályait, továbbá a támogatások időtartamát és jogcímét.

BME TJSZ mellékletei:

 1. számú melléklet – Kollégiumi térítési díjak
 2. számú melléklet – Hallgatók által fizetendő különeljárási díjak
 3. számú melléklet – Az egyes szociális ösztöndíj pályázat pontrendszere és eljárásrendje
 4. számú melléklet – Kollégiumi felvételi pontrendszer

A TJSZ a MŰEPER felületén található Dokumentumok fül alatt, valamint BME Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatóság oldalán érhető el:

MŰEPER

TJSZ

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) az Egyetemünk egyik legfontosabb szabályzata, amelynek célja, hogy szabályozza a hallgatók és oktatók egyes jogait és kötelezettségeit, valamint egy egységes keret biztosítása az oktatásban. 

A TVSZ a következő fejezetekből áll:

 1. Általános rendelkezések;
 2. A képzés szerkezeti és tartalmi keretei;
 3. A tanulmányok jogi keretei;
 4. A tanulmányi munka szervezése, a tanulmányi teljesítmény értékelése;
 5. A tanulmányok lezárása;
 6. Demonstrátorokra vonatkozó szabályok;
 7. Doktori képzés;
 8. Szakirányú továbbképzés;
 9. Tanulmányi és vizsgaügyek első fokon történő eljárásai;
 10. Hallgatói ügyek másodfokon történő eljárásai;
 11. Záró rendelkezések.

A TVSZ ismerete az Egyetem minden polgárának kötelező valamilyen mértékben. A következő táblázat foglalja össze, hogy kinek mit kell alaposan ismernia.

 

Fejezet

Hallgató

    HK    

 Oktató 

Tanulmányi felelős

 KTB tag  

ODH, ORH

I.

 

   

II.

 

III.

IV.

V.

VI.

     

VII.

     

VIII.

     

IX.

   

X.

 

     

XI.

         

 

A mindenkor hatályos TVSZ megtalálható a Központi Tanulmányi Hivatal oldalán.

BME TVSZ

A BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési, Jogorvoslati Szabályzata (HFKJSZ) a BME hallgatóira vonatkozó fegyelmi, kártérítési és jogorvoslati ügyekkel foglalkozik. 

A HFKJSZ tartalma:

 1. Fegyelmi eljárás indítása, lefolytatása
 2. Fegyelmi büntetések
 3. Fegyelmi tárgyalás
 4. Kollégiumi fegyelmi eljárás

 

A HFKJSZ mellékletei:

 1. Kollégiumi fegyelmi ponttáblázat
 2. Kollégiumi fegyelmi jegyzőkönyv

 

A HFKJSZ  alább érhető el:

HFKJSZ

A BME Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya (HÖK ASZ) a BME hallgatóira vonatkozó legfőbb szabályzat, amely összefoglalja a HÖK jogait és kötelezettségeit.

A HÖK ASZ tartalma:

 1. Hallgatói Önkormányzat
 2. Egyetemi Hallgatói Képviselet
 3. Kari Hallgatói Önkormányzat
 4. Kari Hallgatói Képviselet

 

A HÖK ASZ mellékletei:

 1. A Hallgatói Önkormányzat Bélyegzőhasználati Szabályzata
 2. A Balatonlellei BME Ifjúsági Tábor hallgatói önkormányzati időszakra vonatkozó beosztásának ügyrendje
 3. A Hallgatói Öntevékeny Körök, Szakkollégiumok és Versenycsapatok Nyilvántartásba Vételének Ügyrendje
 4. Az Önkormányzati Tevékenység Értékelésének Ügyrendje
 5. Egyetemi Hallgatói Képviselet Ügyrendje
 6. Az Egyetemi Szociális Bizottságot Segítő Hallgatókkal Kapcsolatos Ügyrendje
 7. Hallgatói Külügyi Testület Szervezeti és Működési Szabályzata
 8. Szavazási Ügyrend
 9. Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata
 10. A Műegyetemi Sajtóklub Szervezeti és Működési Szabályzata
 11. Műegyetemi Versenycsapat Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A HÖK ASZ alább érhető el:

HÖK ASZ

 

A HÖK ASZ-t az EHK terjeszti elő és azt a Szenátus hagyja jóvá.

               kontur logo