Oktatás

Mi az a szakmai gyakorlat?

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a gyakorlóhelynél folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munka végzésébe, önállóan oldják meg a rájuk bízott feladatokat, tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez. Feladataik kapcsolódhatnak a gyakorlóhely által meghatározott szakmai célok eléréséhez, szakdolgozatukhoz, diplomatervükhöz, TDK munkájukhoz vagy más önállókutatási feladatukhoz.

Mikor lehet teljesíteni?

A szakmai gyakorlat egy kritérium követelmény, teljesítése az abszolutórium kiállításának feltétele, kreditpont nem jár érte. Alapképzési szakon a mintatanterv szerinti 6. félévet követően kell teljesíteni, a Szakmai gyakorlat című tantárgyat pedig a mintatanterv 7. félévében kell meghirdetni és felvenni, mesterképzési szakon a mintatanterv szerinti első tavaszi félévet követően kell teljesíteni, a Szakmai gyakorlat című tantárgyat pedig az ezt követő őszi félévében kell meghirdetni és felvenni.
A szakmai gyakorlaton való részvétel feltétele, hogy az alapképzési szak hallgatója a gyakorlat megkezdése előtt rendelkezzen legalább 130 kreditponttal és érvényes specializáció hozzárendeléssel.
Alapképzési szakon legalább 6 hét (240 munkaóra), mesterképzési szakon legalább 4 hét (160 munkaóra) melyet legalább egyhetes összefüggő részekben kell teljesíteni.

Szakmai gyakorlat szervezése

Hallgatók számára a szakmai gyakorlat kétféle módon szervezhető:

 • a szakmailag illetékes Tanszék ajánl fel a hallgató számára szerződött gyakorlóhelyet. Ha adott számú helyre több hallgató jelentkezik, akkor a tanszéki felelős elsősorban a tanulmányi átlag alapján rangsorolja őket a felvétel szempontjából vagy
 • a hallgató önmaga keres szakmai gyakorlati helyet.

Szakmai gyakorlat előzetes engedéllyel külföldön is végezhető. A külföldi szakmai gyakorlat elvégzéséhez kérelmet kell benyújtani a gyakorlat megkezdése előtt legalább 25 nappal. A kérelemben meg adni a gyakorlóhely adatait, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, továbbá a gyakorlat külföldön történő teljesítésének indokait.

Jogok és kötelezettségek

 • Az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében a hallgatót megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A hallgató foglalkoztatására alkalmazni kell a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat.
 • A hallgató – a specializációját gondozó tanszék által meghatározott módon – köteles beszámolni a szakmai gyakorlata alatt nyújtott teljesítményéről.
 • A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató feladata és felelőssége.
 • A napi foglalkoztatás időtartama a 8 órát nem haladja meg – a gyakorlóhely szokásaihoz igazodóan ettől eltérő munkaszervezést a hallgatókkal előre kell egyeztetni.
 • A szakmai gyakorlat időtartamára a hallgatót díjazásban részesítheti.
 • A szakmai gyakorlat végén a hallgató(k) tevékenységét – beleértve az esetleges mulasztásokat is – írásban értékeli. Amennyiben a szakmai gyakorlat valamely okból megszakad, úgy a hallgató által teljesített időt igazolja és a szakmai gyakorlat megszakításának okát írásban, mind a szervező tanszék kijelölt kapcsolattartójával, mind a hallgatóval közli.
 • A hallgató szakmai gyakorlatáról annak befejezését követően köteles beszámolót készíteni és azt a gyakorlatot szervező tanszéken leadni, legkésőbb a harmadik oktatási hét végéig. A beszámoló formáját és kötelező tartalmi elemeit a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 14. számú melléklete tartalmazza.
 • A beszámolóval együtt le kell adni a gyakorlóhely által kitöltött és hitelesített, a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 15. számú melléklete szerinti igazolást és értékelést. A gyakorlóhely által kiállított igazolások és értékelések adatait a tanszéki felelős összesíti és az iratkezelési szabályok szerint a tanszéken archiválja. Ennek határideje a szakmai gyakorlat évének október 15. napja.
 • Az alap- és mesterképzési szak hallgatója kérheti korábban más képzésben vagy más szakon teljesített szakmai gyakorlat elismerését. Az elismerésről a szakmailag illetékes oktató véleményének ismeretében az adott specializáció felelőse dönt

Dokumentumok

Az említett mellékleteket és szabályzatokat a Gépészmérnöki Kar honlapján találhatók:

GPK - Szakmai gyakorlat

               kontur logo