Képviselet

A Hallgatói Önkormányzat

A Műegyetem minden hallgatója tagja a Hallgatói Önkörmányzatnak (továbbiakban: HÖK), ellentétben más hazai felsőoktatási intézményekkel. Minden hallgató - a HÖK tagságból származó jogával élve - véleményt formálhat és beleszólhat a döntésekbe. A HÖK tagjait a hallgatói szavazás útján megalakuló Hallgatói Képviselet (HK) képviseli.

A Műegyetem és ezáltal a HÖK 8 részre tagozódik, minden karon létezik egy úgynevezett Kari Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: KHÖK) és egy érdekképviseleti szerv, a Kari Hallgatói Képviselet (továbbiakban: KHK). A Gépészmérnöki Karon hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók tagjai tehát továbbá a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának (továbbiakban: GPK HÖK), azaz Te is! A GPK HÖK jogait az általa megválasztott, hallgatókból álló testület, a Gépészkari Hallgatói Képviselet (továbbiakban: GHK) gyakorolja.

A teljes HÖK jogait az Egyetemi Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) képviseli, amely a KHK-k által delegált 2-2 főből és az EHK elnökéből tevődik össze.

 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet

A GHK összetétele

A GHK a GPK HÖK Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) alapján a hallgatók érdekképviseleti szervezete a BME Gépészmérnöki Karán, amely egy, a kar hallgatói által választott, 15 szavazati jogú tagból (14 képviselő és elnök), valamint legfeljebb 8 tanácskozási jogú tagból álló testület. A szavazati jogú tagok szavazati joggal rendelkeznek az egyes döntések meghozatalakor, míg a tanácskozási jogú tagok a szavazásban nem vehetnek részt. A GHK a döntéseit szavazás útján, határozatok formájában hozza az adott előterjesztés alapos átbeszélését és megvitatását követően.

 

A GHK feladatkörei

A GHK feladata a gépészkari polgárok reprezentálása, képviselete mind kari, mind egyetemi szinten, valamint széleskörű tájékoztatása kari szakmai és közéleti eseményekről, tanulmányi, kollégiumi és ösztöndíj kérdésekről
A GHK a rábízott feladatok maradéktalan ellátásának érdekében különböző megbízatásokat alakít ki, amelyeket a GHK tagjai látnak el és végzik el a velük járó feladatokat. Az egyetemi szinten egységes, úgynevezett érdekvédelmi feladatköröket a referensek, a kari specifikus, egyedi feladatköröket a bizottságvezetők, felelősök látják el. A GHK-ban a következő megbízatásokat töltik be a képviselők:

 • elnök
 • alelnök(ök)
 • EHK delegáltak
 • tanulmányi és oktatási referens, Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető
 • Kollégiumi Bizottság vezető
 • ösztöndíj referens, Ösztöndíj Bizottság vezető
 • szociális referens, Szociális Bizottság vezető
 • gazdasági referens, Gazdasági Bizottság vezető
 • Rendezvény Bizottság vezető
 • PR Bizottság vezető
 • külügyi referens
 • sportreferens
 • Hallgatói Iroda vezetője
 • Kari Rendezvény Bizottság vezető
 • Szponzor Csoport vezető
 • utánpótlásképzés felelős
 • hallgatói csoport felelős

Az egyetemi éveid során számos megoldandó feladat vár rád, amelyek nagy részéhez tudunk segítséget nyújtani. A tevékenységünk így széleskörű, több fontos területen is jelentős szereppel bírunk. Az öt legfontosabb terület: tanulmányi és oktatási terület, kollégiumi terület, teljesítmény- és szociális alapú ösztöndíjak területe, valamint a rendezvényszervezési terület. A működésünk érdekében a korábban említett területek mellett ellátunk gazdasági és PR feladatokat is.

 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet működése

A GHK működésének legfontosabb eleme a heti rendszerességű GHK ülés, amely egyaránt szolgál beszámolási és döntéshozó fórumként. Az ülésen minden képviselő beszámol az elmúlt héten végzett tevékenységéről, továbbá meghatározásra kerülnek a következő időszak teendői. Az ülésen a GHK szavazati jogú tagjai döntenek az előterjesztésekről alapos átbeszélést és vitát követően.

Az ülések között folyamatos háttérmunka jellemzi a GHK tevékenységét, amelyek jellemzően bizottsági tevékenységek formájában valósulnak meg.

 

A GHK bizottságai és testületei

Az egyes feladatkörök ellátásai sok erőforrást és energiát igényelnek, így a legfontosabb területeken a GHK belső és külső bizottságokat, valamint testületeket működtet a feladatok megosztása végett. A GHK bizottságai és testületei:

 • Tanulmányi és Oktatási Bizottság (TOB)
 • Kollégiumi Bizottság (KB)
 • Ösztöndíj Bizottság (ÖB)
 • Szociális Bizottság (SZB)
 • Gazdasági Bizottság (GB)
 • Rendezvény Bizottság (RB)
 • PR Bizottság (PRB)
 • Kari Rendezvény Bizottság (KRB)
 • Szponzor Csoport (SzCs)
 • Tanácsadó Testület (TAT)

 

Gólyatanács

A GHK egyik fontos tevékenysége a hallgatói tanulmányi problémák kezelése, valamint a kari oktatásszervezésben való közreműködés, amely a Tanulmányi és Oktatási Bizottsághoz tartozik. A képviselőkkel napi szinten foglalkozunk tanulmányi tanácsadással, másrészt részt veszünk a képzések, tanszékek felülvizsgálatában, a hallgatói kérelmek elbírálásában, a tanulmányi teljesítményértékelési és vizsgarend összeállításában. A tanulmányi és oktatási területre kiemelt figyelmet szentelünk, hiszen ez a GPK HÖK minden tagját érinti.

A kollégiumi ügyekkel a Kollégiumi Bizottság foglalkozik. A hallgatói kollégiumi problémák kezelésén túl feladatunk a kollégiumi férőhelyek elosztása a férőhelykeret alapján, a kollégiumi szobabeosztás lebonyolítása és a folyamatos kapcsolattartás a kollégium üzemeltetőjével, a Kancellária vonatkozó igazgatóságával és a Mentor Gárda tagjaival. A GPK HÖK tagjai hagyományosan legnagyobb számban a Kármán Tódor Kollégiumban kapnak elhelyezést, kisebb számban pedig a Vásárhelyi Pál Kollégiumban.

A hallgatói ösztöndíjakat érintő kérdésekben az Ösztöndíj Bizottság és a Szociális Bizottság jár el.

A teljesítményalapú ösztöndíjakról az Ösztöndíj Bizottság gondoskodik. A fő feladatunk a hallgatói ösztöndíj problémák kezelése mellett az ösztöndíj pályázatok kiírásának gondozása, a pályáztatás menedzselése a MŰEPER felületén keresztül, valamint a beérkezett ösztöndíj pályázatok elbírálása és a rendelkezésre álló normatív keret felosztása. A GHK gondozásában áll a Kari BME, Közösségi, Közéleti, Sport- és Rendezvényszervezői ösztöndíjak is. A legtöbb hallgatót érintő tanulmányi ösztöndíj osztásának elveit is a GHK határozza meg.

A szociális ösztöndíjakkal a Szociális Bizottság foglalkozik, amely érinti az egyetemi és kari vonatkozású pályázatokat is, mint pl. Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás, Önköltségcsökkentés, GMKA ösztöndíj. A hallgatói szociális ügyek intézése mellett fontos feladatunk a szociális bírálók felkészítése, a pályázási időszak előkészítése és lebonyolítása kari szinten és a szociális pályázatok elbírálása. A Karunkon a GHK tagjai bírálják el a szociális pályázatokat az egyetemi szabályzatok ismeretéből tett sikeres vizsgát követően.

A GHK gazdasági hátterének biztosításáról a Gazdasági Bizottság gondoskodik. A feladatunk a számunkra biztosított keret megfontolt és felelősségteljes felosztása a rendezvények, hallgatói csoportok támogatása és a GHK működéséhez szükséges kiadások között és ezáltal a GHK éves gazdasági programjának megtervezése. További források megteremtésére is nagy hangsúlyt fektetünk annak érdekében, hogy minél színvonalasabb rendezvényeket szervezhessünk és minél nagyobb támogatást nyújthassunk a hallgatói csoportok számára.

A gépészkari rendezvények megszervezéséért és lebonyolításáért a Rendezvény Bizottság, valamint a GHK alá tartozó Kari Rendezvény Bizottság felel. A rendezvények a Gépészmérnöki Kar hosszú hagyományát követik és a gépészkari közösség megőrzését szolgálják. Minden évben megrendezzük a Gólyatábort, Gólyahajót, Gólyabált, a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bált, a Kulturális és Szakmai Hetet és Kármán Napot, valamint a SLIP - Gépészkari Napokat. t. A Szponzor Csoport segédkezik abban, hogy minél több támogatást és partnert tudhassunk magunkénak egy-egy rendezvény során.

A hallgatók tájékoztatás formájának, tartalmának megalkotásáért és a kommunikációs felületeink felügyetéért a PR Bizottság felel. Az elsődleges feladatunk a hallgatók tájékoztatása az őket érintő, területi ügyekről, mint például a tanulmányi időszakok, kollégiumi férőhely pályázat, teljesítmény alapú és szociális ösztöndíj lehetőségek, szakmai és közéleti események. Ahhoz, hogy a hallgatói tájékoztatást megfelelően elláthassuk, üzemeltetjük a hivatalos honlapunkat, illetve egy facebook oldalt is.

A felsoroltak mellett feladataink közé tartozik még a külügyi területet érintő kérdések, mint a külföldi hallgatók támogatása és a külföldi mobilitási pályázatok elbírálása, a kari sportélet koordinálása, a hallgatói csoportok (öntevékeny körök, szakosztályok, szakkollégiumok) felügyelete és támogatása, valamint sok kisebb-nagyobb eseti probléma megoldása is.

A Tanácsadó Testület a GHK tevékenységét segítő, a GHK-ban kiemelkedő tevékenységet végzett, nagy tudású korábbi képviselőkből álló szervezet. Célja a GHK döntéseinek előkészítésében való segítségnyújtás és a GHK szakmai tevékenységének segítése tudásátadással és véleményezéssel.

A Gólyatanács az elsőévesek számára szervezett testület, amelynek célja a GHK utánpótlásának nevelése. A programsorozat során a GHK tevékenységét mutatjuk be az érdeklődők számára, majd fokozatosan részt vehetnek a testület tagjai a GHK egyes tevékenységéiben.

 

A kari bizottságokban való részvétel

A kari bizottságok a Gépészmérnöki Kar tevékenységében előforduló előterjesztések előkészítő testületei, amelyek alapvetően oktatókból és bizonyos számú hallgatóból álló testületek. A Nemzeti felsőoktatási törvény alapján a kari döntéshozó-véleményező testületekben - néhány kivételtől eltekintve - legalább ¼ képviselettel kell rendelkeznie a GPK HÖK-nek. A kari bizottságokba delegált hallgatói képviselőként feladatunk a GPK HÖK érdekeinek képviselete. A GHK az alábbi kari bizottságokba, testületekbe delegál tagokat:

 • Kari Tanács (7 fő) - A Kar legfőbb döntéshozó testülete, amelyben a hallgatói részvételi arány 25%.
 • Kari Tanács Oktatási Bizottság (2 fő) - A Kari Tanács oktatási előterjesztéseinek előkészítő és véleményező testülete.
 • Kari Tanács Gazdasági Bizottság (2 fő) - A Kari Tanács gazdasági előterjesztéseinek előkészítő és véleményező testülete.
 • Kari Tanács Tudományos Bizottság (1 fő) - A Kari Tanács tudományos (kutatási) előterjesztéseinek előkészítő és véleményező testülete.
 • Dékáni Tanács (1 fő) - A dékán elsődleges tanácsadó testülete, amelybe a GHK elnöke hivatalos.
 • Kari Tanulmányi Bizottság (3 fő) - A Kar elsődlegesen döntéshozó testülete elsőfokú tanulmányi ügyekben, amelyben a hallgatói részvételi arány 50%.
 • Kari Kreditátviteli Bizottság (1 fő) - A Kar kredit akkreditációval foglalkozó testülete.
 • Kari Tudományos Diákköri Bizottság (2 fő) - A Kar TDK szervezésével és lebonyolításával foglalkozó testülete.
 • Kari Fegyelmi Bizottság (2 fő) - A Kar fegyelmi kihágásokkal és eljárásokkal foglalkozó testülete.
 • Kari Informatikai Bizottság (2 fő) - A Kar informatikai rendszereinek karbantartásával, fejlesztésével foglalkozó testülete.
 • Képzési Szakbizottságok (1-1 fő) - A Kar képzéseinek felügyeletével, felülvizsgálatával foglalkozó testületek.

 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok

Az egyetemi külső bizottságokban való részvétel

Az egyetemi külső bizottságok az EHK szakértő testületei, amelyeknek célja a több karon felmerülő kérdések és problémák közös megoldása, a kari stratégiák összehangolása és egységes egyetemi célok megfogalmazása. Az EHK külső bizottságai egy-egy KHK által delegált képviselőből és egy EHK képviselőből áll, aki egyben a bizottság vezetője. A GHK az alábbi külső bizottságokba delegál tagokat:

Elnöki Értekezlet - A delegáltunk az elnök.

 • Külső Oktatási Bizottság (KOB) - A delegáltunk a tanulmányi és oktatási referens.
 • Külső Kollégiumi Bizottság (KKB) - A delegáltunk a Kollégiumi Bizottság vezetője.
 • Külső Pályázati Bizottság (KPB) - A delegáltunk az ösztöndíj referens.
 • Külső Szociális Bizottság (KSZB) - A delegáltunk a szociális referens.
 • Külső Gazdasági Bizottság (KGB) - A delegáltunk a gazdasági referens.
 • Hallgatói Sport Bizottság (HSB) - A delegáltunk a sportreferens.
 • Egyetemi Külügyi Bizottság (EKB) - A delegáltunk a külügyi referens.
 • Egyetemi Szociális Bizottság (ESZB) - A delegáltunk a szociális referens.

               kontur logo