Oktatás

Mikor teljesíthetem?

Alapképzésen szakdolgozatot készíthet, ha

 • teljesítette az adott szak mintatantervében előírt szigorlatokat,
 • legalább 170 teljesített kredittel rendelkezik,
 • érvényes specializáció- vagy szakirány-hozzárendeléssel rendelkezik, feltéve, hogy az adott alapszakon vannak specializációk, illetve szakirányok

Mesterképzésen szakdolgozatot készíthet, aki teljesíti a Diplomatervezés A vagy Diplomatervezés B követelményeit:

 • A Diplomatervezés A tárgy esetében legalább 55 teljesített kredit megléte vagy.
 • A Diplomatervezés B tárgy esetében a Diplomatervezés A korábbi teljesítése és legalább 80 teljesített kredit megléte.
 • Diplomatervezés A és B tárgyak együttes felvétele esetében legalább 80 teljesített kredit megléte.
 • Az esetlegesen előírt felvezető tárgyak teljesítése.

Témavezetői hozzájárulás esetén az előírtnál kevesebb kredittel is felvehetőek a tárgyak, ehhez egy 999es kérvényt kell leadni, csatolva a témavezető írásos hozzájárulását.

Hallgatói kötelezettségek

 • A tanszékek által meghirdetett feladat témák közötti választás vagy saját témajavaslat bemutatása a tanszéki felelősnek vagy általa választott témavezetőnek, legkésőbb az 1. oktatási hét 3. napjáig.
 • Folyamatos, legalább kétheti rendszerességű kapcsolattartás a témavezetővel.
 • Rendszeres, legalább három alkalmat felölelő kapcsolattartás a konzulenssel, ha van konzulens.
 • A témavezető vagy a konzulens által előírt feladatok határidőre történő teljesítése.

Ki lehet közreműködő?

Témavezető a feladatot kiadó tanszék főállású, teljes vagy részmunkaidőben közalkalmazottként vagy megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott oktatója, kutatója, mestertanára, mesteroktatója, tanszéki mérnöke lehet. Alapképzés hallgató feladatához kinevezhető a tanszék nappali tagozatos doktorandusza, aki legalább mester szintű vagy jogszabály alapján azzal egyenértékű szakirányú végzettséggel rendelkezik. A tanszékvezető köteles témavezetőt biztosítani a tanszék által gondozott specializációhoz rendelt minden hallgatónak.
A konzulens elsősorban az egyetemen kívüli gazdálkodó szervezet vagy intézmény munkatársa, aki a hallgató részére szakmai segítséget nyújt, tanácsot ad és ellenőrzi a hallgató által készített dolgozatot. A teljes egészében a BME-n készített feladat esetében konzulensként a feladatot kiadó vagy más tanszék munkatársa is felkérhető vagy konzulens nélkül is kiadható a feladat, kivéve, ha a témavezető doktorandusz. Konzulens az a személy lehet, aki legalább olyan szintű vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, mint amit a hallgató a képzésében megszerezhet.

Feladatkiírás

A feladatkiírást az a tanszék végzi elsődlegesen amelyik a hallgató által felvett specializáció gondozó tanszéke. A tanszékek honlapjukon közzétehetik az adott félévre meghirdetett szakdolgozat és diplomaterv témákat a témavezetők nevével és elérhetőségével együtt. A hallgatók ezekre a témákra jelentkezhetnek a tanszéken meghatározott eljárásrend szerint. A hallgató saját (pl. a szakmai gyakorlatról hozott) témajavaslattal felkeresheti a tanszéki felelőst vagy az általa választott témavezetőt, aki hallgató témajavaslata alapján meghatározza a témához rendelhető tanszéki témavezető személyét vagy a hallgató megkeresését elfogadja.
A feladatkiírást a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 3. és 4. számú melléklete szerinti nyomtatványon, a képzés nyelvén kell két eredeti példányban elkészíteni. Amennyiben a képzés tantervében a diplomatervezés két tárgyra van bontva és a hallgató azokat eltérő félévekben veszi fel, úgy tárgyfelvételenként kell a feladatkiírást elkészíteni. Amennyiben ugyanazon félévben kerül a két diplomatervezés tárgy felvételre, úgy egy összevont feladatkiírást kell készíteni.

Feladatkészítés

A hallgató a feladatkiírás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles felvenni kapcsolatot a témavezetővel. Ennek során munkatervet készítenek, mely tartalmazza

 • Részletes bontásban az elvégzendő feladatokat
 • A konzultációs megbeszélések tervezett időpontjait
 • A feladat kidolgozásával kapcsolatos mérföldköveket, főbb ellenőrzési pontokat, elvárt eredményeket.

A feladatot a képzés nyelvén kell elkészíteni. A tanszékvezető engedélyével a feladat a BME más oktatási nyelvén (angol, német, francia, orosz) is készíthető. A szakdolgozat, illetve diplomaterv kötelező tartalmi elemeit és formai követelményeit a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 6. melléklete szerinti Útmutató és a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 7. melléklete szerinti minta dokumentum tartalmazza. Amennyiben a hallgató megkereséseire a témavezető vagy konzulens észszerű határidőn belül (3 munkanap) nem reagál, úgy a hallgató jogosult a tanszékvezetőhöz fordulni.

Feladat értékelése

A Szakdolgozat készítés, illetve a Diplomatervezés c. tantárgy évközi érdemjegyét a hallgató szorgalma, munkája és annak minősége, együttműködési készsége, a munka rendszeressége és tervszerűsége alapján, valamint a konzulens véleményének megismerése után a témavezető állapítja meg és jegyzi be a hallgatói információs rendszerbe.
A témavezető általi, a Szakdolgozat készítés, illetve a Diplomatervezés c. tantárgy elégtelen(1) vagy „Nem teljesítette” vagy „Megtagadva” minősítéstől különböző évközi érdemjegy vagy aláírás megadásának szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a hallgató a dolgozatot a feladatkiírásban megadott határidőre és megfelelő tartalommal elkészítse és beadja. Az elégtelen(1) vagy „Nem teljesítette” minősítéstől különböző évközi érdemjegy vagy az aláírás megadása egyben a dolgozat elfogadását és az előírásoknak való maradéktalan megfelelését jelenti.

Az említett szabályzatokat és mellékleteket a Gépészmérnöki Kar honlapján találod:

GPK - Szakdolgozat és záróvizsga

               kontur logo