Frequently Asked Questions - All FAQs

FAQs - All FAQs

Elvileg működni kell de most lesz kipróbálva és ide hosszú szöveg kell, hogy több sorba férjen csak ki. Az első sotrt default nmegjeleníti, azt mjad ki kell kapcsolni, jobb, ha cask a kérdés jelenik meg szerintem. Lassan ennyi szöveg elég is lesz.

Igen, ez is fasza.

Amikor felvettek állami ösztöndíjasként, aláírtál egy hallgatói nyilatkozatot. Ebben több
mindent is vállaltál, például hogy a képzési idő kétszeresén belül végzel, és a támogatott
féléveket Magyarországon ledolgozod (egy félév 150 munkanap). Ha nem fejezed be a
képzésedet, úgy az ösztöndíj felét vissza kell fizetned, vagy ledolgoznod kivéve, ha az első
aktív féléved után iratkozol ki, vagy kiiratkozás után egy éven belül máshol folytatod
felsőfokú tanulmányaidat.

Két okból kerülhetsz át önöltséges képzésre, ha elfogy a támogatási időd, vagy tanulmányi
alapon. Összesen 12 félévet támogat az állam, ez az egyéni támogatási idő. Van képzéshez
tartozó támogatási idő is, ez X+2 félévet jelent, X a mintatanterv szerinti félévek száma
(vagyis BSc-n 9, Msc-n 6 félév). Ha ezek közül bármelyik elfogy, úgy önköltséges formában
kell folytatnod a tanulmányaidat.

Hogy milyen tanulmányi eredmény esetén fognak önköltséges képzésre sorolni, az attól is
függ, hogy mikor kezdted a jelenlegi képzésedet. Erről egy bővebb tájékoztatót találsz az
alábbi linken:

Tájékoztató

Bármennyi kreditet fel lehet venni, azonban állami ösztöndíjasként maximum a mintatantervi
kreditek 110%át (BSc-n 231-et, MSc-n 132-t) tudsz ingyenesen felvenni. Efelett 4500
forintot kell fizetni kreditenként.

Kiírnak 15 napon belül egy 1400 Ft-os késedelmi díjat 15 napos határidővel. Valamint amíg
nem fizeted be a tételt, nem tudsz tárgyat és vizsgát felvenni, vagy leadni. Lejárt fizetési
határidő miatt is elbocsáthatnak, ennek folyamata a következő: a fizetési határidőt követően
8 napon belül 60 napos türelmi időszak kikötésével felhívják a figyelmedet a fizetési hátralék
rendezésére. A szociális helyzetre tekintettel igényelhetsz részletfizetési kedvezményt, vagy a
határidő módosítását.

3 féle kérvény van, amivel önköltségcsökkentést tudsz kérni, ezek a következők:

003 Kérelem költségtérítés csökkentésére (korábban megszerzett aláírás miatt);

009 Kérelem költségtérítés csökkentésére (gyermekgondozás miatt);

010 Kérelem költségtérítés csökkentésére (személyes okok miatt); Ez utóbbi az általános, ha
az előző kettő nem áll fenn. Itt a közösségi munkádat, szociális helyzetedet, tanulmányi
teljesítményedet is pontozzák.

Halasztott vizsgát különösen indokolt esetben a KTB engedélyezhet. Ilyen eset lehet például
betegség, várandósság. Ezt részletesebben a halasztott vizsgák kezeléséről szóló KTB
határozat taglalja:

KTB határozat

Az oktatónak a Neptunon keresztül 8 napon belül a ZH, és 15 napon belül a házifeladat
eredményét. A vizsgaidőszakban tett vizsgák esetén az írásbeli vizsga eredményét annak
befejezésétől számított második munkanap végéig, a szóbeli vizsga eredményét pedig
azonnal.

A tanulmányi teljesítményértékelés eredményének közzététele és az ahhoz tartozó javítási, illetve pótlási lehetőség kezdete között legalább negyvennyolc órának el kell telnie. Ez előtt legalább 24 órával az oktatónak biztosítania kell a dolgozat betekintési lehetőségét.

A kötelező teljesítményértékeléseket csak a KTB által jóváhagyott teljesítményértékelési terv szerinti időpontban lehet megtartani. A teljesítményértékelési tervtől eltérni kizárólag a KTB engedélyével lehet. Ebben az esetben az érintett hallgatókat egy héttel a módosuló teljesítményértékelési időpont előtt a TR-en keresztül a tantárgyfelelősnek kötelessége tájékoztatni. Ha ezek nem állnak fent, jelezd oktatódnak a problémát.

Ha nem jelensz meg egy vizsgán, úgy kiírnak egy 5500Ft-os tételt 3 napos határidővel, „Nem jelent meg” minősítészt kapsz a vizsgára, azonban korábbi érdemjegyedet nem veszik el, és nem számít bele a 6 vizsgás szabályba sem (vagyis hogy 6. eredménytelen vizsga után elbocsátanak)

A vizsgát megelőző nap 12:00 óráig Neptunon keresztül.

A tantárgykövetelményben leírt ideig, ennek hiányában a megszerzést követően 6 félévig.

A kötelező, mintatantervi tantárgyakat, és kurzusokat úgy kell meghirdetni, hogy minden hallgató teljesíthesse a mintatantervben rá érvényes előírásokat. A kurzusok meghirdetéséről a tantárgyért felelős oktatási szervezeti egység vezetője intézkedik, így először a tantárgy felelőst, tanszékvezetőt érdemes keresned.

A specializációs tárgyakat fel tudod venni szabadon választhatóként, ha erre a tantárgyfelelős engedélyt ad. Ha később hozzárendeltek a választott specializációhoz, automatikusan elfogadják a már teljesített tárgyaidat.

A szakdolgozatkészítés követelménye, hogy teljesítsd a mintatantervben előírt szigorlatokat, legalább 170 teljesített kredited legyen, és érvényes specializáció hozzárendeléssel rendelkezz. Erről részletesebben az alábbi dokumentumban találsz információkat:

Szakdolgozat szabályzat

A különböző szakokon eltérő szabályok vonatkoznak a szakmai gyakorlatra, ezekről részletesebben az alábbi oldalon olvashatsz:

Szakmai gyakorlat

Általánosságban 6 hetes a szakmai gyakorlat, és a 6. félév után lehet teljesíteni. Ha ennél hamarabb szeretnéd teljesíteni, vagy még nincs specializáció hozzárendelésed, keresd fel a (jövőbeli) specializációdat gondozó tanszéket.

Párhuzamos képzésben való résztvételre tudsz kedvezményes tanulmányi rendet kérvényezni, ezt legkésőbb a regisztrációs hét végéig tedd meg. A kérvényben meg kell adni, hogy melyik időszakra, melyik tantárgyakra, milyen kedvezményt kérsz. Mellékelned kell a párhuzamos képzéshez tartozó aktív hallgatói jogviszonyról, csereprogramban, mobilitási programban való részvételről szóló igazolást, ha az a Neptunban nem elérhető.

A KTB engedélyezheti, a „008 Kérelem korábban már teljesített tárgy ismételt felvételére” kérvény leadásával. A kérvény leadásával kiírnak egy 4500 Ft-os díjat, ezt rögtön be kell fizetni. A tantárgy eredményét rontani nem lehet, azonban egy tárgyat csak egyszer lehet újra felvenni, és a maximum a mintatantervi kreditek 10%át lehet újra felvenni (BSc 21, Msc 12 kredit).   A tantárgy javító célú ismételt teljesítése esetén az érdemjegy a súlyozott tanulmányi átlag számításánál helyettesíti a korábban megszerzett érdemjegyet, azonban a kreditindex, a korrigált kreditindex és a teljesítményindex számításánál nem vehető figyelembe.

A hallgatói jogviszonyod több okból is megszűnhet, például saját kérésre, vagy abszolutórium szerzésével.

Elbocsáthatnak még, ha egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkeztél be aktív, vagy passzív félévre.

Passzív félév szám túllépés miatt bocsátanak el, ha az elmúlt két féléved passzív volt, és a jelenlegi is az lenne. Különösen indokolt esetben a hallgató kérelmére a KTB két félévnél hosszabb egybefüggő szüneteltetést is engedélyezhet. Szintén az előbbi ok miatt bocsátanak el, ha az adott képzésen már volt négy passzív féléved, és a következő féléved is passzív lenne.

Lejárt fizetési határidő miatt is elbocsáthatnak, ennek folyamata a következő: a fizetési határidőt követően 8 napon belül 60 napos türelmi időszak kikötésével felhívják a figyelmedet a fizetési hátralék rendezésére. A szociális helyzetre tekintettel igényelhetsz részletfizetési kedvezményt, vagy a határidő módosítását.

Tanulmányi okból is elbocsáthatnak, ennek több oka is lehet:

Elbocsátanak, ha a mintatanterv szerinti idő kétszeresének letelte előtt nem szerzel végbizonyítványt.

Azonos szakon, ugyanazon tantárgyból a 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáid (szigorlataid) száma eléri a hatot.

Azonos szakon, ugyanazon tantárgy kreditpontját 2015. szeptember 1-jét követően hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzed meg

Halmozott súlyozott tanulmányi átlagod alapképzésben a negyedik aktív félév után nem éri el a 2,25-öt, vagy mesterképzésben a második aktív félév után nem éri el a 2,5-öt.

Az utolsó három olyan aktív félévben, amelyikben nem vettél részt külföldi részképzésben (pl. Erasmus) nem szerzel legalább 20 kreditpontot, vagy újrafelvételizés után ugyanilyen körülmények között legalább 10 kreditpontot.

Nem kötelező, a diploma megszerzésének a feltétele, hogy egy államilag elismert középfokú, komplex nyelvvizsgád legyen.

A TVSZ valamely pontja alól ad felmentést, képzési szintenként egyszer lehet felhasználni. A tantervben szereplő követelmény alól felmentés nem adható.

A félév végéig, azonban a félévkezdést követő 30 napot követően már csak vis major helyzetre való tekintettel fogadja el a KTB az utólagos passzív kérelmet, ezért minden esetben csatold a kérvényed mellé azt a hivatalos igazolást, ami alátámasztja a kérésedet.

Kollégiumi jelentkezésnél és tanulmányi ösztöndíjnál a KKI-t, specializációra jelentkezésnél a halmozott súlyozott tanulmányi átlagot nézik.

Első alkalommal elégtelent kapsz a tárgyra, és fekete listára kerül.

Második alkalommal szintén elégtelent kapsz a tárgyra, és fegyelmi tárgyalásra küldenek.

Harmadik alkalommal kirúgnak az egyetemről.

A KKI-t, vagyis korrigált kreditindexet az alábbi képlettel számolják:

$\text{KKI}=\dfrac{\sum{(\text{teljesített kredit} \cdot \text{érdemjegy})}}{30}\cdot\dfrac{\text{teljesített kredit}}{\text{felvett kredit}}$

A halmozott súlyozott tanulmányi átlagot az alábbi képlettel számolják:

$\text{TÁ}=\dfrac{\sum{(\text{teljesített kredit} \cdot \text{érdemjegy})}}{\text{teljesített kredit}}$

Aki 2013 szeptemberében vagy az után iratkozik/iratkozott be, annak már nem Hallgatói Szerződést, hanem ún. Nyilatkozatot kell/kellett aláírnia. Ebben a következőket vállalja:

 • a képzési idejének másfélszeresén belül oklevelet szerez (Képzési idő: BSc-n 7, MSc-n 4 félév. A 7 félév másfélszeresét felfelé kerekítik, így BSc-n 11, MSc-n 6 félév alatt kell oklevelet szerezni.),
 • ha ezen az időn belül nem szerez oklevelet, akkor a képzési költségének 50%-át visszafizeti
 • ha az egyetem befejezése után, 20 éven belül nem dolgozza le a képzési idejének megfelelő időtartamot, akkor a tandíj inflációval megnövelt összegét kell visszafizetnie (egy szemeszter, vagyis 5 hónap 150 ledolgozandó napnak felel meg, és ha valamennyit ebből ledolgozol, akkor annyival kevesebbet kell fizetned).

Néhány fontos tudnivaló a Nyilatkozat érvényességével kapcsolatban:

 • Ha valakit 6 vizsgás szabály miatt elbocsájtanak, vagy bármilyen más indokból újrafelvételizik, esetleg átjelentkezik másik szakra, felmerül a kérdés, hogy a „régi” képzése után kell-e fizetnie, ugyanis azt gyakorlatilag nem fejezte be. A válasz: ha egy éven belül folytatja a tanulmányait az illető, (akár újrafelvételizett, akár átvették másik szakra) akkor ez még „folyamatosnak” számít, és nem kell kifizetnie a képzési költsége 50%-át.
 • A képzési költség visszafizetésénél csak az állami ösztöndíjas féléveket számítják be, az önköltségeseket nem.
 • Előfordulhat, hogy valaki időközben úgy dönt, hogy az egyetem, ahova beiratkozott, mégsem megfelelő neki. Ebben az esetben, ha egy félév után kiiratkozik, akkor nem kell fizetnie semmit – tehát fél év „gondolkozási idő” mindenkinek jár.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója az állami ösztöndíjas képzés feltételeiről: Tájékoztató

Az egyetemen vannak olyan tárgyak, amelyek egy már tanult, másik tárgy ismeretanyagára építenek. Sokszor csak akkor vehetsz fel egy tárgyat, ha már az előkövetelményét teljesítetted (hogy melyik tárgy melyikre épül, a gpk.bme.hu-n  a Képzések fülre kattintva, a sajátotokat kiválasztva, ezen belül az előtanulmányi követelményre kattintva, vagy a tantárgy adatlapjában a tanszéki honlapon tudjátok megnézni).

Kivételes esetben (a tárgyfelelős külön írásos engedélyével) lehetőség van rá, hogy az előkövetelmény tárggyal párhuzamosan felvedd a tárgyat.

A kollégiumi jelentkezés technikai kérdéseivel kapcsolatosan ebben a dokumentumban tudsz informálódni:
Csatlakozó kiadvány

A mentorok a kollégiumi szabályzatok betartását felügyelik, az éppen ügyeletes ki van írva a hirdetőtáblákon (például a liftekben).

Beköltözéskor: mindenképpen írd fel az Üzemeltetőtől kapott adatlapra (e-állapotlap)

Beköltözés után: írj a gondnok@ktk.bme.hu email címre. Ha a hibát, rongálást te okoztad, akkor büntetésre számíthatsz, az árakat az Üzemeltetési Kézikönyv tartalmazza

1500 W feletti eszközöket a gondnokoknál kell leltárba felíratni, őket a gondnok@ktk.bme.hu e-mail címen vagy a második és hatodik emeleteken a konyha melletti gondnoki szobában tudjátok elérni.

A pályázat során nem határozunk meg minimum értéket, a határt a jelentkezett hallgatók pontszáma befolyásolja.

A pontozási rendszert a TJSZ 3. számú melléklete tartalmazza, melyet megtalálsz a szoc.sc.bme.hu/letoltesek oldalon.

Amennyiben az adott képzési szinten (BSc/MSc) az első aktív félévedet kezded meg, eléred az afélévi szociális támogatás elnyeréséhez tartozó minimum pontot, valamint a pályázatod alapján valamely rászorultsági kategóriába tartozol.

Elfogadható, ha a pályázathoz csatolod az ott élő személyek lakcímkártyáját, valamint a lakcímkártyáról szóló nyilatkozatot.

Az előző munkáltatójának is kötelessége kiállítani erről igazolást. Abban az esetben, ha a munkabér átutalással került jóváírásra, a megfelelő hónapokról szóló bankszámla kivonatot is elfogadjuk.

Nem, ebben az esetben a NAV megtagadja az igazolást kiállítását és erről ad egy határozatot, amelyet csatolnod kell a pályázatodhoz.

A nem magyar nyelvű igazolásokról szükséges fordítást hoznod, de nem kell hivatalosnak lennie, csinálhatod sajátkezűleg is.

Nem fogadható el, ebben az esetben egy két tanú előtt tett nyilatkozatot kell feltölteni, amelyben részletezve van, hogy miért nem tudja az iskola kiállítani az igazolást. 

Eltartónak minősül az öneltartó pályázó, a csaláfenntartó és minden a háztartásban élő személy, aki nem eltartott.

Eltartottnak, ezen belül tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki a pályázat által vizsgált időszak kezdetéig (2016. január 1.) még nem töltötte be a 25. életévét, és

 • még nem iskoláskorú gyermek, vagy
 • nappali munkarendű közoktatásban vesz részt, vagy
 • felsőoktatásban, nappali aktív státuszban vesz részt (doktorandusz státusz nem számít ide), vagy
 • nappali munkarendű OKJ képzésben vesz részt.

Eltartottnak, ezen belül nem tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki

 • súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel él, vagy
 • ápolási díjat folyósítanak utána, vagy
 • aki gyámság/gondnokság alatt áll.

A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) állítja ki, amit nyitvatartási időben az R épület aulájában tudsz kérni érvényes BME-s diákigazolványoddal. Ha még nincs diákigazolványod, akkor érvényes személyi igazolványoddal is intézheted ügyeidet a KTH-ban.

Nyitvatartás és további információ: KTH

Minden öntevékeny kör, szakosztály hirdet meg tagtoborzó alkalmat szeptember-októberben, levelező listákon, kollégiumi hirdetőtáblákon és az öntevékeny körök holnapjain informálódhatsz az időpontokról. A legtöbb kör minden félévben tart ilyen tagtoborzót.

A KEFIR belépéshez címtáras azonosítás szükséges, a címtáras fiókját minden gólyának központilag egyszerre hozzák létre. Amint lesz címtáras fiókod, be fogsz tudni lépni, ez a Neptunkódod kézhez kapása után lesz létrehozva. A címtáras fiókról bővebben itt tájékozódhattok.

Először az adataidat kell ellenőrizned a Profil fülön. Utána szükséges feltöltened az oldalon lévő leírásnak megfelelő képet. A profilod addig nem teljes, amíg a kari admin el nem fogadja a képet, így ne halaszd az utolsó pillanatra.

A felvételi pontszámot nem kell igazolni, a tanulmányi adatok a központi tanulmányi adatbázisból kerülnek beszámításra.

A pályázati űrlap kitöltésekor meg kell adni a preferencia sorrendet, azaz hogy melyik kollégiumban szeretnél lakni. Meghatározott számú férőhely van mindkét kollégiumban, így a felvételi pontszám alapján kialakuló sorrendben kerülnek be a hallgatók a kollégiumokba. A jelentkezés során csak a preferencia sorrendet lehet megadni, így előfordulhat, hogy olyan kollégiumba kerülsz, amit nem is jelölsz meg, ha nincs elég pontod az elsődlegesen megjelölt kollégiumhoz.

Igen, az első félévben mindenképpen érdemes, ugyanis az első féléves jelentkezők nagy része szociális alapon kerül kollégiumba, így akár egy pontot elért pályázattal is kollégiumba lehet kerülni. Valamint a következő félévre is tudni fogod, hogy érdemes-e újból leadni a pályázatodat, ugyanis a pontozási rendszer ritkán változik. Nulla vagy az alatti pályázat leadásának nincs értelme.

A szociális pályázatot az Egységes Szociális Rendszerben (ESZR) kell leadni. Minden, ehhez a pályázathoz kapcsolódó kérdéssel keressétek a GHK szociális referensét a szoc@ghk.bme.hu címen.

Igen, a végleges eredménnyel bekerült pályázóknak, az adott kollégiumon belül van. Az eredmény a Gólyatáborban derül ki, így táborban már tudsz keresni magadnak jövendőbeli szobatársat. A tábor során lehetőségetek lesz szobát foglalni. Amennyiben nem tudsz eljönni a Gólyatáborba, írj a kollegium@ghk.bme.hu címre amint tudomást szerzel a kollégiumi pályázatod sikerességéről (előzetes vagy végleges eredmény).

Eredmény a Gólyatáborban kerül kihirdetésre, valamint a HK honlapjára is felkerül.

Hibás jelentkezés esetén vedd fel a kapcsolatot a GHK-val e-mailben, telefonon vagy személyesen. Hibás elbírálás esetén a KEFIR rendszerben kell felszólalást leadni a döntés ellen. Ez a fellebbezés kizárólag eljárási hiba esetén lesz figyelembe véve.

A Kar minden teljes idejű képzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója jelentkezhet. Nyári időszakban bárki jelentkezhet, a nyári időszakra vonatkozó információk a GYIK „Nyári kollégium” pontjában találhatóak.

Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer (kefir.bme.hu).  A KEFIR egy olyan internetes felület, amely megkönnyíti az információ továbbítását a hallgatók és a GHK között, valamint a hallgatók a jelentkezésüket, felszólalásukat is ezen keresztül adhatják le.

Nem kell. Címtár segítségével egyből be lehet lépni. Azért jó, hogy a címtárhoz van kötve a belépés, mert ezáltal az adataid egyből továbbítva lesznek a Neptunból a KEFIR adatlapodba, és nem kell külön feltöltened őket. Ezért is fontos, hogy a Neptunban mindig pontosan legyenek feltöltve az aktuális adataid.

Először az adataidat kell ellenőrizned a Profil fülön. Utána szükséges feltöltened az oldalon lévő leírásnak megfelelő képet. A profilod addig nem teljes, amíg a kari admin el nem fogadja a képet, így ne halaszd az utolsó pillanatra.

Valószínűleg nincsen igazolványkép feltöltve az adatlapodhoz. Az igazolványképeket a kari admin hagyja jóvá. A következő szempontokra kell figyelned a kép kiválasztásakor: igazolványképszerű, nem tablókép, min. 800*800-as felbontású, álló helyzetű és maximum 3 MB méretű lehet.

Ilyen esetben az első féléveseknek készített pályázati űrlapot kell kitölteni és véglegesíteni.

A jelentkezés fülre kattintva tudod elkezdeni a pályázatod kitöltését, majd a valós adataid beírása után a véglegesítés gombra kattintva tudod leadni a pályázatod. A véglegesített pályázatodat a jelentkezési határidő lejárta előtt bármikor meg tudod még változtatni. A véglegesítésről mindig kapni fogsz egy emailt a Neptunban megadott email címedre. Amennyiben nem kapsz e-mailt próbálkozz újra. Ha ezután sem érkezik keresd fel a Hallgatói Képviseletet a kollegium@ghk.bme.hu címen. Kérlek, figyelj a valós adatok megadására, mert a hamis adatok beírása fegyelmi eljárást vonhat maga után.

A jelentkezéskor leadott adatok a félév közben ellenőrzésre kerülnek. Amennyiben a megadott adatok (felvétel indokául szolgáló tanulmányi adatok) nem valósak, kollégiumi fegyelmi eljárás indulhat a hallgató ellen, aminek legrosszabb esetben a kollégiumból való kitiltás lehet a következménye.

Kollégiumi jelentkezés szempontjából három időszakot különböztetünk meg: őszi, tavaszi és nyári időszakot. Mindegyikre külön kell pályázni. A nyári időszakra vonatkozó információk a GYIK „Nyári kollégium” pontjában találhatóak.

Természetesen igen, de akkor a kollégiumi térítési díj összege magasabb, a Kármán Tódor Kollégium és a Vásárhelyi Pál Kollégium esetében is az állami támogatott képzésen lévő hallgatók díjának megközelítőleg kétszerese. Az aktuális díjak a TJSZ 1. számú mellékletében találhatóak.

Természetesen igen, de a jelentkezés leadásakor ezt jelezned kell a GHK-nak. Ha ezt elmulasztod, a későbbi beköltözés esetén a félév elejétől kezdődően ki kell fizetni a bentlakási díjakat, illetve félév közbeni kiköltözés esetén a TJSZ-ben meghatározott következményekkel kell számolni: az aktuális hónap és plusz a félévből hátra lévő időt, de max. 2 hónap bentlakási díjának megtérítése, illetve a következő félévben a várólista végére kerülés.

A GPK hallgatói a Kármán Tódor Kollégiumban, és a Vásárhelyi Pál Kollégiumban kapnak helyet. Ezen belül elsősorban az általad preferált kollégiumot nézzük a tanulmányi pontok alapján. Ha az elsődlegesnek jelölt kollégiumban a helyek elfogynak, akkor a második helyen jelölt kollégiumot vesszük figyelembe.

Kármán Tódor Kollégium 11650 Ft, a Vásárhelyi Pál Kollégium 9320 Ft havonta. Amennyiben önköltséges képzésben veszel részt, úgy az összeg kb. ezek kétszerese (lásd: fentebb). Az aktuális díjak a TJSZ 1. számú mellékletében találhatóak.

Utólagos kollégiumi jelentkezést a kollegium@ghk.bme.hu oldalon lehet leadni (kivéve nyári kollégium). Az utólagos jelentkezők a kollégiumi várólista végére kerülnek jelentkezési sorrendben.

A pályázatot kizárólag a KEFIR-ben lehet leadni. Ahhoz hogy ide be tudj lépni, szükséged leszcímtáras azonosítóra. Nyári kollégium és nem BME-s pályázó esetén lásd: nyári kollégium.

Az előzetes eredmény alapján kollégiumi férőhelyet kapott hallgatók a szobafoglalás során tudnak majd szobába jelentkezni. Tanulmányi időszakban a Kollégiumi Felvételi Szabályzat alapján, nyáron a KEFIR-en meghirdetett módon.

A jelentkezés fülre kattintva tudod elkezdeni a pályázatod kitöltését, majd a valós adataid beírása után a véglegesítés gombra kattintva tudod leadni a pályázatod. A véglegesített pályázatodat a jelentkezési határidő lejárta előtt bármikor meg tudod még változtatni. A véglegesítésről mindig kapni fogsz egy emailt a Neptunban megadott email címedre. Amennyiben nem kapsz e-mailt próbálkozz újra. Ha ezután sem érkezik, keresd fel a Hallgatói Képviseletet a kollegium@ghk.bme.hu címen. Kérjük, figyelj a valós adatok megadására, mert a hamis adatok beírása fegyelmi eljárást vonhat maga után.

Ha bizonytalan vagy ezeket illetően, keresd meg a Neptunban a teljesített és felvett kreditjeid számát, a KKI és az kreditindex kiszámolásához a GHK honlapon találsz segítséget egy excel táblázat formájában. Fontos, hogy valós adatokat adj meg, mert a félév során kollégiumi fegyelmi eljárás indítható a valótlan adatok miatt.

Igen, a leadási határidőig Visszavonás gombra kattintva az űrlapban visszalépve tudod módosítani a kívánt adatokat. Ezt követően ismét véglegesíteni kell az űrlapot, amiről szintén email-es visszaigazolás érkezik.

Az űrlap kitöltése során hibát vétettél a megadott adatokban, ezeket ellenőrizd le. Ha továbbra is hibát ír, vedd fel a kapcsolatot a GHK-val. Jellemző hiba, hogy felsőbbévesként az első oldalon a képzés kezdete mező hibásan van kitöltve.

Ilyen esetben az első féléveseknek készített pályázati űrlapot kell kitölteni és véglegesíteni.

Akkor az utolsó itthon töltött aktív féléved kreditindexét add meg jelentkezéskor, ezt jelezni kell a jelentkező felületen.

Sajnos ezt előre sohasem tudja a GHK megmondani, mert a jelentkezők KKI-jától függ. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyre jobb átlagokat érnek el a hallgatók, így az előző évi bekerülési átlagtól egy kicsivel többet mindenképpen érdemes teljesíteni a bekerülés reményében. De jelentkezni még gyengébb átlaggal is érdemes, nincs veszítenivaló! Az őszi félévben mindig jóval hosszabb várólisták vannak, tavasszal gyakran előfordul, hogy félév elején teljesen elfogy a várólista. A félévenkénti egyenlőtlen jelentkezők miatt (tavaszi, őszi), a bekerülési átlag is ingadozik.

Akkor az utolsó és az utolsó előtti aktív hazai BME-s féléved kreditindexét (korábban ösztöndíjindex) add meg jelentkezéskor, ezt jelezni kell a jelentkező felületen.

Az előző két féléves korrigált kreditindexből (KKI), a Közösségi ösztöndíj során elért pontszámból és a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázaton elért pontszámból.

A Kollégiumi Felvételi szabályzat alapján. Felsőbbévesek 5 különböző kategória szerint: tisztán tanulmányi, tisztán szociális, tisztán közösségi, valamint szociális-tanulmányi-közösségi pont alapján, ebben a sorrendben. Mindenkinek a számára legelőnyösebb kategóriában elért pontszámát vesszük figyelembe.

A kollégiumi felvételhez használt szociális pontszámod megegyezik az ESZR-ben megjelenő pontszámoddal (kivéve: 100 feletti pontszám esetén 100, 0 alatti pontszám esetén 0). A felvételhez használt közösségi pontod úgy jön létre, hogy az öntevékeny körben kapott közösségi pontok súlyozásra kerülnek aszerint, hogy melyik körben szerezted azt. Így előfordulhat, hogy két hallgató a saját, de egymásétól különböző körben azonos pontszámot kapott, de a kollégiumi felvételhez használt közösségi pontszámuk eltérő.

Az 1 évnél nem régebbi fegyelmi pontokat le kell vonni a felvételi pontszámból, tehát minden fegyelmi büntetés 2 jelentkezés alkalmával büntet. Megrovás esetén az adott kategóriában megszerezhető maximális pontszám 10%-át, szigorú megrovás esetén 25%-át kell levonni. Eltiltás esetén a hallgató nem részesülhet kollégiumi férőhelyben.

A korrigált kreditindex (KKI) , amit a BME TVSZ-ben leírtak alapján tudsz kiszámolni, vagy a GHK honlapról letölthető excel segédlet alapján, azonban a jelentkezéskor nem ezt kell megadni, hanem az kreditindexet (korábban: ösztöndíjindex), valamint a felvett és teljesített kreditek számát. Előbbit a GHK honlapon található excel, vagy a BME TVSZ segítségével határozhatod meg, utóbbit pedig a Neptunból nézheted ki.

A legutóbbi két belföldön befejezett aktív félév korrigált kreditindexe (KKI) számít bele. Amennyiben csak egy ilyen félévvel rendelkezel, akkor kizárólag annak eredményei. Ilyen esetben ennek megfelelően úgy is kell leadni a jelentkezésedet, hogy egy befejezett félévvel rendelkezel.

Sajnos nem számít bele. A Neptunban a tanulmányi átlagoknál a kreditindexnél (korábban ösztöndíjindex) érdemes kiíratni a pályázathoz szükséges adatokat.

Az MSc-s első félévesek felvételi pontszám és BSc Kumulált átlag alapján kapják a férőhelyet.

A pályázott félév előtti utolsó és utolsó előtti aktív, hazai félév adatait.

A tanulmányi pontszámodat felsőbbévesként így tudod kiszámolni: KKI*20

Szinte soha. Az elismertetett kreditek csak abban az esetben számítanak bele az eredményekbe, amennyiben a hallgató arra a félévre ismertette el, amelyikben valóban megszerezte őket (nagyon ritka eset, pl. képzésváltáskor előfordulhat).

A Neptun Tanulmányi átlagok fülön a lenyíló "-" jelet választva kiadja a bővebb információkat. Ebben az kreditindexben az elismert kreditek nincsenek benne. A GHK honlapon elérhető excel segédletbe tárgyanként be tudod írni az eredményeidet, és a táblázat megadja a helyes kreditindexet, valamint KKI-t. A kreditek számát a Neptunból tudod kinézni, az elismertetetteket nem szabad beleszámolni sem a felvetthez, sem az elvégzetthez.

Ha csinálsz MSC-s felvezető tárgyat, akkor a tárgy normál kreditértékkel számold bele az kreditindexedbe, viszont a megjegyzésben jelezd, hogy hogyan jött ki a megadott kreditindexed.

A pályázat leadása során tudod jelezni a KEFIR-ben, hogy szociális pályázatodat vegyük figyelembe a kollégiumi férőhely osztásakor, valamint érvényes szociális pályázatot kell leadnod az Egységes Szociális Rendszerben, az erre ott megadott határidőig. Az erre megadott időpontban a szükséges igazolásokat személyesen is be kell mutatnod. Ezek teljesülése esetén a szociális pontszám figyelembe lesz véve. Az adott félévben az előző félévi rendszeres szociális ösztöndíj ponthatára alatti pontszámok a kollégiumi felvételi eljárásban nem vehetők figyelembe (kivéve első féléves pályázóknál, náluk a nulla pont az alsó határ). Amennyiben a szociális pontszámod miatt kerültél be, de a pályázatodat nem mutattad be személyesen így nem lettek véglegesítve a pontjaid, a férőhelyet elveszítheted.

Érvényes szociális pályázatot kell leadnod az Egységes Szociális Rendszerben. A szükséges papírokat a pályázati felületre kell feltölteni. Hiány, vagy nem megfelelő papírok esetén a bírálók időben értesítenek. Ezen kívül a megadott időpontban a szükséges igazolásokat személyesen is be kell mutatnod.

Nem, 0 pontos lesz, így csak a tanulmányi és a közösségi pontszámod lesz figyelembe véve.

Akkor számít a szociális pályázat, ha meghaladja az előző féléves Rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárát (kivéve első féléves pályázóknál, náluk a nulla pont az alsó határ).

Amennyiben szociális vagy részben szociális alapon jutottál férőhelyhez a kollégiumban (azaz tanulmányi-szociális-közösségi alapon, és a szociális részpontszámod nem nulla), feltétlenül be kell mutatnod a pályázatod a személyes bemutatások idejében, mert ennek hiányában elveszted az elnyert férőhelyedet.

Erre a kérdésre pontos válasz nem adható, minden félévben változik. Szociális alapon ugyanakkor azon felsőbbéves hallgatóknak, akiknek az Egységes Szociális Rendszerben megállapított szociális pontszáma nem éri el az előző félévre vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat minimum ponthatárát, a szociális pontszámát nem vesszük figyelembe a pályázat elbírálása során. Az adott félévben szükséges pontszámok mindig a kollégiumi felvételi eredményben, a GHK honlapon vannak közzétéve.

A kollégiumi felvételi pályázat eredményének időpontját az aktuális Kollégiumi Felvételi Szabályzat tartalmazza. Először az előzetes, majd a végleges eredményt a Hallgatói Képviselet információs csatornáin és később a KEFIR-ben olvashatjátok.

Az előzetes eredmény kihirdetése után lehetőséged van felszólalni a KEFIR rendszerben a Kollégiumi Felvételi Szabályzatban megadott időpontig, amennyiben eljárási hibát észlelsz (azaz a bírálat során a bíráló jogtalan döntést hozott). A felszólalásod bírálatáról e-mailben kapsz értesítést, amennyiben az jogos volt, a végleges eredményben már javítva lesz a korábbi hiba. Amennyiben a végleges eredményben szereplő döntés ellen szeretnél fellebbezni, egy 902-es Neptun kérvényt kell határidőig leadnod, amit a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság fog elbírálni. Amennyiben kiderül, hogy valóban eljárási hiba történt, javítják a pontszámodat, és ha az így már elegendő a felvételhez, kollégiumi férőhelyben fogsz részesülni.

A Kollégiumok Igazgatóságát keresd, ők azok az illetékesek, akik erről szóló igazolásokat ki tudnak állítani: kollegiumok@mail.bme.hu.

A BSc gólyáknak a gólyatáborban van szobafoglalás. Amennyiben nem tudsz eljönni a Gólyatáborba, írj a kollegium@ghk.bme.hu címre, amint tudomást szerzel a kollégiumi pályázatod sikerességéről (előzetes vagy végleges eredmény).

A szobafoglalás a kollégiumi felvételi eredmény után van, a Kollégiumi Felvételi Szabályzatban leírtak szerint. A szobafoglalás rendszere a felsőbbéveseknek a kolireg.ktk.bme.hu oldalon elérhető. A szobafoglaláshoz, ha korábban nem történt meg, regisztrálni kell a ktkaccount.ktk.bme.hu oldalon.

A szobafoglalás a kollégiumi felvételi eredmény után van, a Kollégiumi Felvételi Szabályzatban leírtak szerint. A szobafoglalás a felsőbbéveseknek egy táblázat kitöltésével történik, amiről az érintettek e-mailben kapnak információt.

A foglalásban részt vevő üres szobák (nem pirosak), csak abban az esetben foglalhatók, ha a szobatársad neptunkódját is megadod.

A kollégiumi jelentkezés időszakának elején jelezd ezt a GHK-nak a kollegium@ghk.bme.hu e-mail címen indoklással. Amennyiben megoldható, és mind a ketten ugyanabba a kollégiumba kerültök felvételre, egy szobába lesztek beosztva.

Ugyanúgy, mint máskor, azzal a különbséggel, hogy a nem BME-s személyeknek a szobatárs és szoba igényüket a Kollégiumok Igazgatóságának kell jelezniük a megadott jelentkezési határidőig e-mailben: kollegiumok@mail.bme.hu.

Akik nem foglaltak szobát az arra kijelölt időszakban, azokat a GHK véletlenszerűen osztja be üres helyekre.

Azon hallgató, aki az előzetes eredménnyel a korábbi kollégiumában férőhelyet kapott, és az előző féléves szobája GPK-s szoba maradt, illetve a szobában maradási szándékát jelezte a pályázata leadásakor, előjogot kap a korábbi szobájára. Az előjog az őszi-tavaszi, tavaszi-nyári és a tavaszi-őszi időszakok között érvényes.

kollegium@ghk.bme.hu címen eléred a GHK-t, akik a szobabeosztást készítik és a szobafoglalás folyamatát kezelik.

Az érvényes pályázattal rendelkező, de kollégiumi férőhelyben nem részesült hallgatók, automatikusan várólistára kerülnek, de értesítés esetén a KEFIR-en keresztül kell jelezni a várólistán maradási szándékukat.  Az első féléves és felsőbbéves várólistákat külön kezeljük. Az utólagos jelentkezőnek be kell jelentkeznie a KEFIR rendszerbe, és a kezdeti teendőket elvégezni.

A GHK-nál tudsz utólagos jelentkezést leadni a félév közben. Ilyenkor az adott kollégiumi felvételi csoport várólistájának legvégére kerülsz.

Természetesen tudsz, de csak 21:00 után és 8:00 előtt. Amennyiben a vendég elhagyja a kollégiumot, 8:00 és 21:00 között nem tud visszajönni.

Ha adtál le érvényes kollégiumi jelentkezést, akkor automatikusan felkerülsz a várólistára a pontszámodnak megfelelő helyre.

Ha szeretnél leiratkozni a várólistáról, A kollegium@ghk.bme.hu címen kell jelezned a lemondásodat, ezt bármeddig megteheted, ezzel a többi várólistás helyzetét könnyíted meg. Amennyiben nem adtál le érvényes kollégiumi jelentkezést, és utólagosan szeretnél, akkor írj a kollegium@ghk.bme.hu címre, ebben az esetben a várólista végére kerülhetsz.

Képzésüket kezdőknek: (számukra külön várólistát tartunk fenn)

Amennyiben adtál le érvényes kollégiumi pályázat mellé legkésőbb a rendszeres szociális támogatás leadásának határidejéig érvényes szociális pályázatot, a tanulmányi pontszámod alapján kerülsz a várólistára.

Amennyiben nem adtál le érvényes kollégiumi jelentkezést, akkor írj a kollegium@ghk.bme.hu címre, ebben az esetben a várólista végére kerülhetsz. Az utólagos jelentkezőnek be kell jelentkeznie a KEFIR rendszerbe, és a kezdeti teendőket elvégezni.

Elveszíted a várólistán betöltött helyedet, egyéb következménye nincs, de ezzel a többi várólistás helyzetét nehezíted.

A bekerülés lehetőségéről tájékoztató e-mail elküldésétől számított 3 nap.

Ebben az esetben lemondasz az adott várólistán elfoglalt helyedről, semmi egyéb következménye nincs.

Nincs. A várólista első helyén lévő hallgatónak csak abba a kollégiumba van lehetősége beköltözni, ahol üresedés van.

A GHK honlapján közétett Költözési Irányelvek tartalmazza az aktuális költözési időszak szabályait, határidőit.

A HK honlapján és a KEFIR-ben vannak meghirdetve a beköltözési napok, de legkésőbb az utolsó időpont utáni öt napon belül be kell költöznöd, különben érvénytelenné válik a felvétel. Ha bármilyen személyes okból kifolyólag nem megoldható a beköltözési adminisztráció, engedélyt kell kérni a Kollégiumi Igazgatóságnál a későbbi költözésre. Az engedély a kollegiumok@mail.bme.hucímen kérhető. A beköltözéshez az esetek többségében időpontra kell jelentkezni, erről bővebb tájékoztatás a GHK honlapján olvasható.

A költözési napokon külön meg van határozva egy időpont a kollégiumok közötti átköltöző hallgatóknak. Ezen az átköltözéseknek szánt napon minden kollégiumban lehetőség van a nap első felében ki, majd a nap második felében beköltözni. Az adott kollégiumok gondnokságán, portáján tudsz be- és kiköltözni. Szobádat kérjük, rendben és tisztán hagyd ott a következő lakónak, ezt a gondnokok is ellenőrzik. Továbbá ne akadályozd az utánad beköltözőt azzal, hogy a megadott időpontban nem költözöl át a másik kollégiumba.

Ha vizsga/tanulmány miatt van tartozásod akkor igen, ha kollégiumi díjjal kapcsolatos (vendég éjszaka, havidíj stb.) akkor nem tudsz beköltözni. A Kollégiumok Igazgatóság ezt figyelemmel kíséri és beköltözésnél minden gondnoknak elküldik a listát ezekről a hallgatókról, így nem érdemes ezzel játszani.

Kollégiumi férőhelyedet a Kollégiumok Igazgatóságnak a kollegiumok@mail.bme.hu címen tudod lemondani. A félévből hátralévő időt, de legfeljebb az aktuális hónapon felül további 2 hónapot ki kell fizetned, és a következő félévben a jelentkezésnél a várólista végére kerülsz.

A jogviszony megszűnése után 8 napod van kiköltözni a kollégiumból, az adott hónapot és a hátralévő időt a félévből, de legfeljebb két hónapot ki kell fizetned.

Add le az időpontodat, ha még lehetséges, vagy költözz meghatalmazott által.

Lehetőséged van arra, hogy valakit meghatalmazz, hogy költözzön helyetted.

Ehhez egy két tanús meghatalmazási sablont kell kitöltened és aláírnod (akár kézzel írott is lehet). A meghatalmazott így helyetted tud intézkedni a portai procedúra során.

Nagyon fontos, hogy a meghatalmazottnak tudnia kell az e-állapotlapodhoz szükséges email címet és jelszót. A meghatalmazott nem veheti fel a belépőkártyádat, viszont a kulcsodat igen, így vendégként bemehet a kollégiumba, és bepakolhat helyetted.

Igen, az egész vizsgaidőszakban, munkaidőben, azonban a félévből visszamaradt időre vonatkozó kollégiumi bentlakási díjat is ki kell majd fizetned.

Erre van kijelölt költözési idősáv, melyet mindig az aktuális költözési irányelvekben találsz.

Nem, semmi egyéb teendőd nincs, mint kitakarítani és kipakolni a szobádból, és munkaidőben a recepción/gondnokságon jelezni a kiköltözési szándékodat. Kiköltözés után kérlek tájékoztasd a GHK-t, hogy a várólistáról be tudjon valaki költözni a helyedre.

Érdemes észben tartani az ilyenkor kirótt büntetéseket, lásd a "A félév közben vissza szeretném mondani a kollégiumi férőhelyemet, mik a vonzatai?" kérdést.

Van. Ha ilyen szándékod van, a kollegium@ghk.bme.hu e-mail címen jelezd részletes indoklással. Az átköltözéshez engedély kell, és csak a kellően megindokolt kérések lesznek engedélyezve. Az engedély nélküli átköltözés kollégiumi fegyelmi eljárást von maga után.

Igen, tudnak. Jelezd a portán, hogy szeretnél bevinni egy segítőt, és őt a lengőkapun beengedik.

Próbáld meg az ismerőseidnél elhelyezni arra a néhány órára a holmidat, esetleg valamelyik klubszobába, tanulóba, de semmiképp sem hagyhatod a folyosón, mert azok menekülési útvonalak.

Az akadálymentes átköltözés akkor valósítható meg, ha kollégiumon belüli átköltöző vagy, és a szoba ahová költöznél vagy üres, vagy csak olyan lakik már benne, akik a következő időszakban is ott marad (tehát aki nem marad ott a következő időszakra, az már kiköltözött vagy átköltözött).

Az akadálymentes átköltözőknek minden időszakban küldünk értesítést.

Az akadálymentes átköltözéshez a portán kell jelentkezned papíron, tehát nem elektronikusan. Minden nap kikerülnek a jelentkezési ívek a portára, amelyeken tudsz jelentkezni idősávra. Idősávra jelentkezni a megelőző nap 21 óráig tudsz.

Jelentkezés után csak annyi a teendőd, hogy pakolásra készítsd elő a szobádban lévő cuccaidat, az időpontodra menj le a portára, végezd el a költözési procedúrát. Ebben az esetben közvetlenül át tudod vinni a cuccaidat az egyik szobából a másikba. A jelentkezett órasávban az első felében, azaz óra 30 percig meg kell jelenni a portán.

Szobatakarítást előző nap kérhetsz. Amennyiben nem elfogadható tisztaságú a korábbi szobád, nem fogják átvenni, és újabb költözési időpontot kell majd foglalnod, vagy kényszertakarítást kell fizetned Neptunon keresztül. A kényszertakarítás ára a Költözési Irányelvekben van meghatározva.

Igen, de csak a költözési irányelveknek megfelelő szombaton, a megfelelő idősávban.

A KI a BME Kancellária Kollégiumok Igazgatóság, ők nyilvántartják az összes kollégistát, ők írják ki a díjakat, ők adminisztrálják a fegyelmi büntetéseket, és ők adhatnak engedélyt a soron kívüli kiköltözésre, amennyiben az nem akadályoz senkit. Ezt az engedélyt csak nyomós indoklásra adják ki, így ha nem muszáj, ne ezt az utat választd, inkább költözz másik időpontban, vagy meghatalmazással.

IGEN! Bejelentési kötelezettséged van, melynek 3 munkanapon belül törvényi kötelességed eleget tenni. Az eljárás illetékmentes, személyazonosság igazolására alkalmas okmány és lakcímkártya szükséges hozzá.

Bekköltözéskor a gondnokoktól a gondnoki irodában kérni kell egy lakcímbejelentőt, kitölteni és elvinni egy okmányirodába, kormányablakba új lakcímkártya igénylés céljából. Amennyiben ezt elmulasztod az első szobaellenőrzés alkalmával kollégiumi büntetőpontban részesülsz.

Kiköltözéskor a tartózkodási helyet át kell jelenteni, vagy meg kell szüntetni.

"A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál is bejelentheti. A polgár lakóhelyének megváltozását és tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését az új lakóhely szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál egyidejűleg is bejelentheti. A tartózkodási helyet - annak bejelentésétől számított öt éven belül - ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye e törvény erejénél fogva megszűnik."

A gondnokokat a KTK-ban a 2. és 6. emeleti társalgóban, a VPK-ban pedig a B épület első emeletén találod.

Amennyiben valaki benyomja a te szinteddel szomszédos szintet, te ne nyomd be a sajátodat! Általánosan érvényes szabály, hogy felfelé kettő, lefelé három szintet sétálj.

Az e-állapotlapon tudod követni a szobádhoz tartozó összes hibajegyet, valamint az esetlegesen leadott szobafelszerelést.

Be- és kiköltözésnél adminisztrációs célokat szolgál. A kollégiumba beköltözni csak az e-állapotlapba bejelentkezve lehet, miután az első belépésnél a jelszót megváltoztattad.

Próbáljátok meg megoldani a problémát! Ha nem sikerül, akkor vedd fel a kapcsolatot velünk a kollegium@ghk.bme.hu címen, megfelelően indokolt esetben tudunk segíteni.

Kérd meg a hangoskodókat, hogy legyenek tekintettel másokra, amennyiben ez nem segített, szólj az ügyeletes mentornak (mentor.ktk.bme.hu)!

A mentorok a kollégium fegyelmi felelősei. Ők felelnek a házirend betartásáért, valamint ők a KI munkaidőn kívüli képviselői. Bármilyen kollégiummal kapcsolatos problémáddal keresheted őket a teremfoglalással, valamint a házirendben felsoroltakkal kapcsolatban.

Az elérhetőségeiket a liftben lévő faliújságokon, valamint a mentor.ktk.bme.hu oldalon találhatod meg.

Munkaidőben keresd meg az egyik KI gondnokot, munkaidőn kívül az ügyeletes mentort. További információkat tőlük kapsz.

Első lépésként szólj a szomszédjaidnak! Ha ez nem vált be, akkor értesíts egy mentort.

Igen, bármikor.

Ha vannak már ott, akkor próbálj keresni szabad tanulót. Ha nem találsz, akkor kérdezd meg az ott levőktől, hogy zavarnád-e őket, ha beülsz oda te is tanulni.

Igen, de engedély szükséges hozzá, amit a KI gondnokaitól tudsz beszerezni.

Igen, VPK-ban és KTK-ban is a portán elkérhető, fényképes igazolvánnyal. A KTK-ban egy jelképes összeg kifizetésével veheted ezeket igénybe.

Igen, erre a kollégium udvarán lévő biciklitárolóban van lehetőséged a kerékpártároló használati feltételeit figyelembe véve. A Kerékpártároló használatához a kerékpárodat regisztrálni kell a sportszertar.ktk.bme.hu oldalon a használati feltételekben leírt módon. Az épületbe kerékpárt nem lehet bevinni.

A mosógépeket és a szárítókat a vizes blokkokban ingyenesen használhatod. A VPK-ban a mosóhelyiség kulcsát a portástól kérheted el maximum 4 órás időtartamra.

Igen, a KTK-ban az erre kijelölt erkélyeken, VPK-ban a teraszon és az épület előtt a bejárattól távol.

Nagyon érzékenyek, akár a dezodorokra, a rovarirtókra és a párára is beriaszthatnak.

Menj le a portára és jelezd ott személyesen! Tűzriadó okozása 5 fegyelmi pontot jelent az elkövetőnek, valamint fegyelmi tárgyalást vonhat maga után.

Téves tűzriadó esetén a kollégistának, amennyiben tehet róla, ki kell fizetnie a rendszer "rendkívüli" felülvizsgálatának díját. Erre a felülvizsgálatra az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kötelezi az üzemeltetőt.

A letakarásért kollégiumi fegyelmi eljárás indul, ahol a legszigorúbb büntetésre lehet számítani. Amennyiben egy érzékelőt szándékosan vagy nem szándékosan valaki megrongál, vagy a működésében zavart okoz, magas pénzbüntetésre és fegyelmi eljárásra számíthat.

Az ajtó melletti kapcsoló megnyomásával 30 percig működnek.

Nem szabad közvetlenül a főzőlapra helyezni őket (ezért büntetőpont jár).

Részletes információt a GHK honlapján közzétett plakátolási szabályzatban találsz.

Igen. Ha levelet kapsz, akkor a portáról a KEFIR rendszeren keresztül értesítést kapsz, hogy a küldeményt átveheted.

Csukd be az ajtót és nyisd ki az ablakot!

A KTK-ban az alagsorban lévő szemetesekbe tudod elhelyezni a hulladékot. A VPK-ban minden folyosó végén találsz hulladékledobót. A konyhában lévő szemetesekbe csak a főzés közben keletkezett hulladékot dobhatod. Ellenkező esetben büntetőpont jár.

Menj oda a portához, és kérd a segítségüket!

Nyomd a vészcsengőt, és próbálj meg felhívni valakit!

Szükséged van hozzá egy állandó fogadóra, aki felelősséget vállal érted, amíg a kollégiumban tartózkodsz. Ezt a kártyát a portán tudjátok igényelni a megfelelő ellenérték fejében.

A portán tudsz igényelni újat. Az új beléptetőkártya előállításának díját a Neptun rendszerén keresztül vagy a portán személyesen kell majd befizetned.

A beköltözéshez mindenképpen hozz magaddal egy UTP kábelt, mert a szobákban csak fali aljzatok vannak (minden kollégium). KTK esetében 2, VPK-ban 5-10 méteres elegendő.

KTK esetében az internettel kapcsolatos kérdésedre a választ a https://ktkszsz.ktk.bme.hu/gyik oldalon kaphatsz. Amennyiben a problémádra itt nem találod a megoldást, a Számítástechnika Szakosztályosokkal a https://support.ktk.bme.hu/ oldalon tudod felvenni a kapcsolatot.

VPK esetében ezen az oldalon találsz segítséget: https://net.vpk.bme.hu/

A vendéggel együtt odamész a portához, a vendég fényképes igazolványával.

7:00-tól, hajnali 1-ig fogadhatod, és hajnali 4-ig el kell hagynia az épületet.

A vendégkártya kiadása után a fogadott vendégnek 1 percen belül be kell mennie a forgóvillán. A nappali kártya csak egy belépésre jogosít, újbóli belépés előtt a recepción kell ismét érvényesíteni azt. Amennyiben a vendégkártya érvényessége lejár, és a vendég nem lép ki a kártyájával, a vendégfogadónak Neptunon keresztül büntetést fognak kiírni.

A vendéggel együtt odamész a portához, a vendég fényképes igazolványával, reggel 7-től hajnali 1-ig, ebben az esetben a vendégfogadónak a Neptunon keresztül ki kell fizetnie 800 Ft-ot, amit utólag fognak kiírni. Hajnali 1 és 7 között fogadott vendég esetén 1600 Ft-ot kell fizetni.

Az éjszakai vendégnek másnap 16:00-ig el kell hagynia az épületet, különben a vendégfogadónak az emelt díjat kell fizetnie.

A fogadott vendégnek 1 percen belül be kell mennie az épületbe, a kártya az érvényességi időszakon belül határozatlan számú belépésre jogosít.

Szükséged van egy bent lakó vendégfogadóra, aki lejön érted és egy fényképes igazolványoddal, valamint a vendégfogadó kollégiumi kártyájával kaphatsz vendégkártyát.

Ebben az esetben csak a vendégfogadóval tudod elhagyni az épületet, jegyzőkönyvet vesznek fel a portán és a vendégfogadónak a Neptunon keresztül be kell fizetnie 1600 Ft-ot.

Ebben az esetben csak a vendégfogadóval tudod elhagyni az épületet, jegyzőkönyvet vesznek fel a portán és a vendégfogadónak a Neptunon keresztül büntetést kell fizetnie.

A portán elhelyezett vendégkártyadobozba.

A jelentkezéssel kapcsolatos információk a Kollégiumi Felvételi Szabályzatban vannak, a költözéssel kapcsolatos információk a Költözési Irányelvekben vannak. Ezek a dokumentumok minden félévben a GHK honlapon vannak közzétéve.

A kollégiumi díjakkal kapcsolatban  a BME Kancellária, Kollégiumok Igazgatóság munkatársait keresheted, a kollegiumok@mail.bme.hu címen. A díjak pontos összege a mindenkor érvényes BME TJSZ 1. számú mellékletében található (ehk.bme.hu/szabályzatok)

Természetesen, ezt megteheted a kollegium@ghk.bme.hu címen, de ebben az esetben kizárólag a várólista végére kerülhetsz. Az utólagos jelentkezőnek be kell jelentkeznie a Kefir rendszerbe, és a kezdeti teendőket elvégezni.

Ez előre nem megjósolható, a többi hallgatótól függ.

Amint a várólista élére kerülsz, és megüresedik egy hely egy megfelelő szobában, azonnal értesítünk.

Csak a Kármán Tódor és a Vásárhelyi Pál kollégiumokba.

Az aktuális hónapot és a félévből visszamaradt időre vonatkozó kollégiumi bentlakási díjat, de maximum 2 hónapnyit ki kell majd fizetned. Semmi egyéb teendőd nincs, mint kitakarítani és kipakolni a szobádból, és munkaidőben a recepción/gondnokságon jelezni a kiköltözési szándékodat. Kiköltözés után kérlek tájékoztasd a GHK-t, hogy a várólistáról be tudjon valaki költözni a helyedre!

A Kollégiumok Igazgatóság honlapján (ki.bme.hu) minden jelentkezőre vonatkozóan találhatók az elszállásolásról, felvételről, költözési időpontokról információk.

A Kollégiumok Igazgatóság honlapján a nyári hirdetményben (ki.bme.hu), valamint KTK esetében a GHK honlapon közzétett Költözési Irányelvekben, VPK esetében a KHT (ÉPK HK) honlapján a kht.vpk.bme.hu.

Igen, ha tavaszi félévben végeztél, akkor az az utáni nyáron kollégiumi lakhatás szempontjából az egyetem még hallgatójának tekint, így BME hallgatói áron veheted igénybe.

Minden képzésed során egyszer igénybe veheted a szakmai gyakorlat kedvezményt. Ekkor a képzésednek megfelelő szakmai gyakorlat időtartamára a félévközi díjnak megfelelő áron veheted igénybe a nyári kollégiumi férőhelyet. A gyakorlatot ebből a szempontból nem kell igazolnod. Amennyiben kizárólag a gyakorlat idejére szeretnél férőhelyet, a be és kiköltözésnek fix időpontjai vannak, ezt vedd figyelembe. A költözési időpontok a Kollégiumok Igazgatóság honlapján a nyári hirdetményben vannak leírva.

Mivel nyáron a BME kollégiumai nem üzemelnek 100%-os kihasználtsággal, minden jelentkező kap férőhelyet, kivéve a kollégiumból kitiltott személyek.

Nem GPK-s, de BME-s hallgatók bármelyik BME-s kollégiumban kaphatnak nyári kollégiumi elhelyezést.

A nem BME-s hallgatók is igényelhetnek BME-s kollégiumban nyári elhelyezést, de nekik a jelentkezést a Kollégiumok Igazgatóság e-mail címén kell leadni a kollegiumok@mail.bme.hu oldalon a szobatárs igénnyel, a választott kollégiumi épülettel és az igényelt időszakkal együtt. Kevés férőhely esetén a BME-s hallgatók előnyben részesülnek.

A költségek az egyes esetekben eltérőek, erről részletes tájékoztatást az adott évi nyári kollégiumi felvételi kiírás tartalmaz a Kollégiumok Igazgatóság honlapján (ki.bme.hu).

Nem GPK-s, de BME-s hallgatók bármelyik BME-s kollégiumban kaphatnak nyári kollégiumi elhelyezést.

A nem BME-s hallgatók is igényelhetnek BME-s kollégiumban nyári elhelyezést, de nekik a jelentkezést a Kollégiumok Igazgatóság e-mail címén kell leadni a kollegiumok@mail.bme.hu oldalon a szobatárs igénnyel, a választott kollégiumi épülettel és az igényelt időszakkal együtt. Kevés férőhely esetén a BME-s hallgatók előnyben részesülnek.

A költségek az egyes esetekben eltérőek, erről részletes tájékoztatást az adott évi nyári kollégiumi felvételi kiírás tartalmaz a Kollégiumok Igazgatóság honlapján (ki.bme.hu).

A nyári kollégiumi díjak az adott évi nyári kollégiumi felvételi kiírásban találhatóak meg, amelyet a ki.bme.hu címen találsz meg.

Igen, az utólagos jelentkezést minden esetben a Kollégiumok Igazgatóságának kell elküldeni: kollegiumok@mail.bme.hu. Szükséges adatok: Igényelt elszállásolási időszak, hallgatói státusz, szakmai gyakorlatos kedvezmény igénylése, kért kollégiumi épület, esetleges egyéb igény, mint egyedül lakás. Az utólagos jelentkezőnek be kell jelentkeznie a Kefir rendszerbe, és a kezdeti teendőket elvégezni.

Bármelyik BME-s kollégiumba költözhetsz, amennyiben nem telik be az adott épület összes kiadható férőhelye.

BME-s szobatárs esetén a teendő, hogy a szobatárs is ugyan arra a kollégiumra jelentkezik, amire Te. A nyári jelentkezés leadásakor lehet jelezni a szobatárs személyének igényét. A KTK esetében külön rendszerben kell szobát foglalni a kolireg.ktk.bme.hu oldalon. Nem BME-s, KTK-s személynek is itt kell szobát foglalnia, ezesetben a jelentkezést és a szobatárs igényt is a Kollégiumok Igazgatóságának kell e-mailben jelezni a jelentkezési határidőig: kollegiumok@mail.bme.hu.

A nyári díjak a hallgatói státuszodtól, az igényelt időszaktól, a kért kollégiumi épülettől, a szakmai gyakorlatos kedvezménytől, és attól függ, hogy kértél-e egyedül lakást a szobában. A pontos feltételeket és összegeket a Kollégiumok Igazgatóság honlapján találod a nyári hirdetményben, így le tudod ellenőrizni a kiírt díjat. Amennyiben a díj összege nem megfelelő, a Kollégiumok Igazgatóságnak kell jelezni a problémát (kollegiumok@mail.bme.hu).

A Vásárhelyi Pál Kollégium címe: 1111 Budapest, Kruspér utca 2. Megjelenítés térképen

250 méterre található a BME Központi épülete.

A kollégiumi férőhelyed a Kollégiumi Bentlakási Megállapodásban megadott időpontig, általában az adott félév vizsgaidőszakának végéig szól.

Természetesen van lehetőséged a későbbi beköltözésre, ha ezt jelzed a Kollégiumi Bizottság felé a emkkb@googlegroups.com e-mail címen.

A kollégiumba való beköltözés után a törvényi előírásoknak megfelelően a kollégisták kötelesek bejelentkezni 3 munkanapon belül az illetékes helyi önkormányzatnál. A bejelentőlapot a magyar állampolgároknak a gondnokságon, a külföldi állampolgároknak a KI titkárságon lehet aláíratni.

A Kollégiumi Bizottságnak kell jelezned az emkkb@googlegroups.com címen. A portán a probléma elhárításáig kapsz egy ideiglenes vendégkártyát. Az új beléptetőkártya előállításának díja 2500Ft, amit a Neptun rendszerén keresztül kell majd befizetned.

A Kollégiumi Bizottságnak kell jelezned az emkkb@googlegroups.com címen. A portán a hiba elhárításáig kapsz egy ideiglenes vendégkártyát. Az új beléptetőkártya előállításának díja 2500Ft, amit a Neptun rendszerén keresztül kell majd befizetned. Amennyiben a kártyád mégis előkerül, azt haladéktalanul jelezd a fenti e-mail címen!

Ha még nem pályáztál korábban férőhelyre, másik karról jöttél, vagy nem BME-s intézményből, akkor az első pályázathoz szükséges információkat a GHK honlapon találod a Kollégium oldalon az első pályázatukat leadóknak szóló cikkben.

A jelentkezés menetét és a határidőket a Kollégiumi Felvételi szabályzat tartalmazza, amit a GHK tesz közzé legkésőbb a megelőző szorgalmi időszak utolsó napjáig a www.ghk.bme.hu oldalon. Jelentkezést a KEFIR-en keresztül, helyesen kitöltött adatlappal lehet leadni. A férőhely pályázására szolgáló űrlap csak a jelentkezés időszakában látható és tölthető ki.

Amint a kar váltás Neptunban regisztrálásra kerül, a Kefir profilom fülön a kar mező szerkeszthetővé válik. A helyes kar beállítása után a felhasználó az adott kar tartalmát fogja látni a Kefir felületén, beleértve a pályázatokat, híreket, GYIK-et, stb. Kar váltásakor kizárólag a megfelelő karon lehet leadni pályázatot. Amennyiben több karon is van leadott pályázat, mind érvénytelenítésre kerül, fegyelmi eljárást vonhat maga után. Probléma esetén fel kell venni a megfelelő kar hallgatói képviseletével a kapcsolatot.

A külföldi részképzéses félévben szerzett krediteket egyáltalán nem vesszük figyelembe, akár elismertetésre kerültek, akár nem. A jelentkezéskor csak a legutóbbi és utolsó előtti hazai aktív féléveinek eredményeit kell megadni.

A költözés menetét a GYIK-ben a költözési HOW TO dokumentumban találod. Beköltözéskor a KTK esetében, amennyiben szeretnél, vehetsz át tiszta ágyneműhuzatot és lepedőt, amit a félév során használhatsz, majd kiköltözéskor vissza kell adni. A VPK esetében huzatot neked kell vinni, plusz pokróc átvételére van lehetőség. Mindkét kollégiumban alap felszereltség a párna és a paplan.

A KTK költözésekhez a How To grafika ezen a linken érhető el.

A VPK-ban a költözés menete egyszerűbb, mindössze a költözésre meghirdetett napon a VPK-ban a gondnokságon (B épület 1. emelet) kell jelentkezni.

Az e-Állapot lap egy online rendszer, amely a Kármán Tódor és a Schönherz Kollégiumban a szobák állapotát hivatott figyelemmel kísérni. Ehhez minden lakó be- és kiköltözését regisztrálni kell. A kollégiumok üzemeltetője mindenkit regisztrál, aki először költözik be ezen kollégiumok valamelyikébe. A regisztráció megtörténtekor a rendszerbe bekerült hallgatók e-mailben kapnak értesítést (a Kefir rendszerben található e-mail címükre), ekkor meg kell változtatni az alapértelmezett jelszót, ezek után be lehet jelentkezni a ktk-eallopot.unifm.hu (vagy sch-eallapot.unifm.hu) oldalon. Ezen kollégiumokban be- és kiköltözéskor mindenképp szükség van a megadott e-mail cím és jelszó ismeretére, ezért ezeket minden költözéskor tudd. A két kollégiumot ugyan az a rendszer kezeli, ezért nincs külön csak a KTK-ra vagy az SCH-ra érvényes e-Állapot felhasználó e-mail cím és jelszó. A rendszerbe történő regisztrációról szóló e-mail gyakran spam mappába megy, és arra az e-mail címre érkezik, amely Neptunban (KEFIR innen szűri az adatokat) meg van adva. Az e-mail akár a beköltözés napjának reggelén is érkezhet. Hibás jelszó megadása után az oldalon van elfelejtett jelszó funkció is.

A kollégiumokban a munkaidő változó, de munkanapokon 8-14 óráig minden kollégiumban bent vannak a dolgozók.

Lásd a "Mit tegyek, ha egyik kiírt költözési időpontban sem érek rá?" kérdést.

Tűzriadó esetén a kollégiumi folyósókon megszólal egy hangos tűzjelző sziréna. Ebben az esetben az épületet a jelzett menekülési útvonalon azonnal, fegyelmezetten, a lehető leggyorsabban el kell hagyni. A menekülési útvonal a szobaajtó belső oldalán van feltüntetve. A tűzszakasz záró ajtók valamint a lépcsőház ajtók bezáródását tilos megakadályozni. A tűzvédelmi szabályokról bővebben a Kollégiumok Igazgatóság honlapján lehet olvasni. A tűzvédelmi szabályok megszegése szigorú büntetést vonnak maguk után.

A KTK esetében rendszeresen van ágynaműcsere (akik nem sajátot használnak), és WC papír osztás. Ezeknek időpontja és helye a liftekben az üzemeltetői hirdetőfelületen van meghirdetve. A KTK recepción lehet működő villanykörtét kérni a kiégettekért cserébe szobai kislámpákhoz. A recepción lehet még kérni porszívót és vasalót is.

A KTK-ban átrendezhetőek a szobák, amennyiben a berendezési tárgyak mind a szobában mradnak. Kiköltözéskor a szobát a standard állapotában kell vissza adni. Az ablakra szúnyogháló abban az esetben szerelhető, ha a rögzítése nem hagy maradandó nyomot, illetve, ha az akülső mosáskor lekerül, a felszerelt háló kiköltözéskor eltávolítandó.

A konyhaszekrények kulcsait a Szintfelelősök kezelik. A szintfelelős neve, elérhetősége minden szinten a konyhában ki van ragasztva.

A KTK-ban a folyosók be vannak kamerázva. A felvételek indokolt esetben (pl. anyagi kár, rongálás) a kollégiumi mentorok által lementethetőek.

Minden kollégiumban az épületben legnagyobb számban lakó kar hallgatói képviselete hirdeti meg az aktuális félévben azokat a napokat, amelyek éjszakáján az éjszakai vendégfogadás ingyenes. Ilyen esetben az éjszakai vendégfogadásról szóló adminisztrációt a recepción a többi naphoz hasonlóan el kell végezni, azonban a díjak nem kerünek kiírásra a vendégfogadónak. A KTK ingyenes éjszakái a KEFIR Hírek oldalán látható.

A nyári időszakban bőven vannak üres helyek a kollégiumokban. Nyáron mindenki abban a kollégiumban lakhat, amelyikben szeretne (telítődés esetén mindenki a karának megfelelő kollégiumban elsőbbséget élvez), ennek megfelelően a külsős jelentkezők is. A külsősök jelentkezése e-mailben történik a Kollégiumok Igazgatóságnak. A jelentkező e-mailt a KI honlapon meghirdetett nyári hirdetménynek megfelelően kell leadni. A Jelentkezésben a külsősnak le kell írnia, hogy mikortól meddig szeretne kollégista lenni, hogy melyik épületben, van-e kért szobatársa, illetve, hogy van-e hallgatói jogviszonya bármely felsőoktatási intézményben (ebben az esetben az OM oktatási azonosítót is meg kell adni).

Amennyiben valaki csak néhány napra szeretne beköltözni, arra is van lehetőség, ebben az esetben napi díjat kell fizetnie a bentlakásért, amelyet a Kollégiumok Igazgatóságon kell rendezni. A jelentkezés menete megegyezik a korábban írtakkal. A megszokottak szerint, üres szobába beköltözni ebben az esetben is csak hétköznap munkaidőben lehet.

A tavaszi időszak végén a Kollégiumok Igazgatóság adhat engedélyt a záróvizsga miatti későbbi kiköltözésre. Ezt az engedélyt e-mailben lehet kérni a kollegiumok@mail.bme.hu címen az Igazgatóságtól (neptun kód és a záróvizsga napjának megírása fontos!). A kérést legkésőbb a nyári kollégiumi jelentkezés határidejéig kell megtenni, ugyanis ezeket az engedélyeket a szobaosztáshoz figyelembe kell vennünk.

A KTK esetében a kolireg.ktk.bme.hu oldalon történik a szobafoglalás a megszokott módon, az előre meghirdetett időpontban, a többi kollégiumi épület esetében a jelentkezés leadásakor ezek megadhatók, és amennyiben lehetőség van rá, figyelembe veszik a szobabeosztás készítői.

Igen, a GHK-nak jelezd a lemondást, hosszabbítást, módosítást, utólagos jelentkezést, bármit amit módosítani szeretnél. Amennyiben csak júliusra kértél férőhelyet, de időközben úgy alakult, hogy maradnál augusztusra is, jelezd a GHK-nak a hosszabbítási igényedet.

A tanulmányi időszakra vonatkozó bentlakási díjakat a BME TJSZ 1. számú melléklete tartalmazza. Az önköltséges és államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatóknak különböző díjszabás. Nyári elszállásolásra vonatkozó díjakat a Kollégiumok Igazgatóság honlapján közzétett (várhatóan június eleje) Nyári Hirdetményben van meghatározva.

A kth.bme.hu oldalon a hirdetmények között megtalálható a befizetés menete.

Ebben az esetben különeljárási díjat rónak ki a Neptunban, továbbá nem tudsz bejelentkezni aktív félévre és nem veheted fel a tárgyaidat.

A befizetett kollégiumi bentlakási díjról a Kollégiumok Igazgatóság (kollegiumok@mail.bme.hu) tud számlát adni.

Ide kerül az opcionális szöveg...

               kontur logo