Mikor teljesíthetem?

Alapképzésen szakdolgozatot készíthet, ha

 • teljesítette az adott szak mintatantervében előírt szigorlatokat,
 • legalább 170 teljesített kredittel rendelkezik,
 • érvényes specializáció- vagy szakirány-hozzárendeléssel rendelkezik, feltéve, hogy az adott alapszakon vannak specializációk, illetve szakirányok

Mesterképzésen szakdolgozatot készíthet, aki teljesíti a Diplomatervezés A vagy Diplomatervezés B követelményeit:

 • A Diplomatervezés A tárgy esetében legalább 55 teljesített kredit megléte vagy.
 • A Diplomatervezés B tárgy esetében a Diplomatervezés A korábbi teljesítése és legalább 80 teljesített kredit megléte.
 • Diplomatervezés A és B tárgyak együttes felvétele esetében legalább 80 teljesített kredit megléte.
 • Az esetlegesen előírt felvezető tárgyak teljesítése.

Témavezetői hozzájárulás esetén az előírtnál kevesebb kredittel is felvehetőek a tárgyak, ehhez egy 999es kérvényt kell leadni, csatolva a témavezető írásos hozzájárulását.

Hallgatói kötelezettségek

 • A tanszékek által meghirdetett feladat témák közötti választás vagy saját témajavaslat bemutatása a tanszéki felelősnek vagy általa választott témavezetőnek, legkésőbb az 1. oktatási hét 3. napjáig.
 • Folyamatos, legalább kétheti rendszerességű kapcsolattartás a témavezetővel.
 • Rendszeres, legalább három alkalmat felölelő kapcsolattartás a konzulenssel, ha van konzulens.
 • A témavezető vagy a konzulens által előírt feladatok határidőre történő teljesítése.

Ki lehet közreműködő?

Témavezető a feladatot kiadó tanszék főállású, teljes vagy részmunkaidőben közalkalmazottként vagy megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott oktatója, kutatója, mestertanára, mesteroktatója, tanszéki mérnöke lehet. Alapképzés hallgató feladatához kinevezhető a tanszék nappali tagozatos doktorandusza, aki legalább mester szintű vagy jogszabály alapján azzal egyenértékű szakirányú végzettséggel rendelkezik. A tanszékvezető köteles témavezetőt biztosítani a tanszék által gondozott specializációhoz rendelt minden hallgatónak.
A konzulens elsősorban az egyetemen kívüli gazdálkodó szervezet vagy intézmény munkatársa, aki a hallgató részére szakmai segítséget nyújt, tanácsot ad és ellenőrzi a hallgató által készített dolgozatot. A teljes egészében a BME-n készített feladat esetében konzulensként a feladatot kiadó vagy más tanszék munkatársa is felkérhető vagy konzulens nélkül is kiadható a feladat, kivéve, ha a témavezető doktorandusz. Konzulens az a személy lehet, aki legalább olyan szintű vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, mint amit a hallgató a képzésében megszerezhet.

Feladatkiírás

A feladatkiírást az a tanszék végzi elsődlegesen amelyik a hallgató által felvett specializáció gondozó tanszéke. A tanszékek honlapjukon közzétehetik az adott félévre meghirdetett szakdolgozat és diplomaterv témákat a témavezetők nevével és elérhetőségével együtt. A hallgatók ezekre a témákra jelentkezhetnek a tanszéken meghatározott eljárásrend szerint. A hallgató saját (pl. a szakmai gyakorlatról hozott) témajavaslattal felkeresheti a tanszéki felelőst vagy az általa választott témavezetőt, aki hallgató témajavaslata alapján meghatározza a témához rendelhető tanszéki témavezető személyét vagy a hallgató megkeresését elfogadja.
A feladatkiírást a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 3. és 4. számú melléklete szerinti nyomtatványon, a képzés nyelvén kell két eredeti példányban elkészíteni. Amennyiben a képzés tantervében a diplomatervezés két tárgyra van bontva és a hallgató azokat eltérő félévekben veszi fel, úgy tárgyfelvételenként kell a feladatkiírást elkészíteni. Amennyiben ugyanazon félévben kerül a két diplomatervezés tárgy felvételre, úgy egy összevont feladatkiírást kell készíteni.

Feladatkészítés

A hallgató a feladatkiírás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles felvenni kapcsolatot a témavezetővel. Ennek során munkatervet készítenek, mely tartalmazza

 • Részletes bontásban az elvégzendő feladatokat
 • A konzultációs megbeszélések tervezett időpontjait
 • A feladat kidolgozásával kapcsolatos mérföldköveket, főbb ellenőrzési pontokat, elvárt eredményeket.

A feladatot a képzés nyelvén kell elkészíteni. A tanszékvezető engedélyével a feladat a BME más oktatási nyelvén (angol, német, francia, orosz) is készíthető. A szakdolgozat, illetve diplomaterv kötelező tartalmi elemeit és formai követelményeit a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 6. melléklete szerinti Útmutató és a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 7. melléklete szerinti minta dokumentum tartalmazza. Amennyiben a hallgató megkereséseire a témavezető vagy konzulens észszerű határidőn belül (3 munkanap) nem reagál, úgy a hallgató jogosult a tanszékvezetőhöz fordulni.

Feladat értékelése

A Szakdolgozat készítés, illetve a Diplomatervezés c. tantárgy évközi érdemjegyét a hallgató szorgalma, munkája és annak minősége, együttműködési készsége, a munka rendszeressége és tervszerűsége alapján, valamint a konzulens véleményének megismerése után a témavezető állapítja meg és jegyzi be a hallgatói információs rendszerbe.
A témavezető általi, a Szakdolgozat készítés, illetve a Diplomatervezés c. tantárgy elégtelen(1) vagy „Nem teljesítette” vagy „Megtagadva” minősítéstől különböző évközi érdemjegy vagy aláírás megadásának szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a hallgató a dolgozatot a feladatkiírásban megadott határidőre és megfelelő tartalommal elkészítse és beadja. Az elégtelen(1) vagy „Nem teljesítette” minősítéstől különböző évközi érdemjegy vagy az aláírás megadása egyben a dolgozat elfogadását és az előírásoknak való maradéktalan megfelelését jelenti.

Az említett szabályzatokat és mellékleteket a Gépészmérnöki Kar honlapján találod:

GPK - Szakdolgozat és záróvizsga

A felsőoktatási rendszer szerint egy hallgató állami ösztöndíjas, vagy önköltséges státuszban kezdheti meg tanulmányait. Előfordulhatnak olyan körülmények, hogy egy hallgató nem folytathatja tanulmányait állami ösztöndíjasként, ilyenkor átkerül, vagy átsorolják önköltséges finanszírozási formára. A hallgató saját kérelmére is átjelentkezhet önköltséges képzésre (pl. ha a MSc képzésre szeretne állami ösztöndíjas félévet „megspórolni”) A 012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges pénzügyi státuszba Neptun kérvény szolgál az önköltséges képzésre átjelentkezés kérelmezésére. Ha valaki önköltséges státuszban tanul, lehetősége van, hogy kérelmezze költségeinek enyhítését. Mindezek előtt pár szóban ismertetném, az átsorolás és átkerülés fogalmát.

Az elkövetkezőkben elhangzottak a Műegyetem Gépészmérnöki Karára vonatkoznak. Más intézmények hasonló, vagy eltérő képzéseinek szabályait nem biztos, hogy lefedik!

Átkerülés

Egyetemünkön a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (2011. évi CCIV. törvény) szerint minden felsőoktatásba jelentkezett hallgató 12 félévet tölthet el BSc és MSc tanulmányai során összesen magyar állami ösztöndíjas képzésében. Ezt nevezzük egyéni támogatási időnek. Ha ezen állami féléveit elhasználja a hallgató (aktív félévenként történő bejelentkezéssel egyet használ el) átkerül önköltséges finanszírozási státuszba.

Ezen kívül a 12 támogatott félévből a hallgató ittléte során csak a képzési idő + 2 félévet használhat el egyes képzési szintjein, így a BSc-n 7 + 2 = 9, MSc-n pedig 4 + 2 = 6 félév áll rendelkezésére, hogy teljesítse a képzést, különben szintén átkerül önköltséges képzésre. Ez az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő, ami nem csak arra a felsőoktatási intézményre vonatkozik, ahol a hallgató a tanulmányit kezdte, hanem más intézménybe történő átjelentkezés esetén, a hallgatónak annyival kevesebb állami ösztöndíjas féléve marad, amennyit korábbi képzésén már elhasznált.

Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt is be kell számítani. Tehát ha valaki ugyanarra a képzésre újra jelentkezik, számolnia kell azzal, hogy az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási időből annyival kevesebb félév áll rendelkezésére, amennyit az előző azonos képzésén elhasznált. (Ha a BME Gépészkarán egy hallgató 4 aktív félév után, az oklevél megszerzése előtt átjelentkezik egy másik egyetemre/főiskolára, ott már csak 5 állami támogatott féléve marad.)

Átsorolás

Az átsorolás annyiban tér el az átkerüléstől, hogy nem az állami ösztöndíjas félévek hiánya miatt, hanem ezen félévek során nyújtott tanulmányi teljesítmény miatt sorolják át a hallgatót önköltséges státuszra.
Tanulmányi alapú átsorolásra csak a tanév végén kerül sor, mivel a hallgatók állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésre besorolása egy tanév időtartamra szól. Az őszi félévet követően nincs tanulmányi alapú átsorolás.

Megkülönböztetjük azokat a hallgatókat, akik 2012. szeptember 1-e után kezdték tanulmányaikat és 2016. augusztus 1-je után érintené őket az átsorolás. Nekik egymást követő aktív félévenként legalább 15 kreditpontot kell megszerezniük ÉS elérniük a 2,00 súlyozott tanulmányi átlagot, hogy elkerüljék az átsorolást.
Úgyszintén ezek a szabályok igazak azokra a hallgatókra, akik a 2015/2016. tanévben kezdték képzésüket.
Akik 2016/2017. tanévben kezdtek és 2017. szeptember 1. előtt kerülnének átsorolásra, nekik utolsó két aktív félévük alatt min. 36 kreditpontot kell, összegyűjteniük, VAGY elérniük a 2,25 súlyozott tanulmányi átlagot, hogy elkerüljék az átsorolást.
Azon hallgatók, akik 2016/2017. tanévben, vagy azután kezdték tanulmányaikat, és 2017. szeptember 1. után kerülnének átsorolásra utolsó két aktív félévükben min. 36 kreditet kell, összegyűjtsenek ÉS el kell érniük a TVSz. 3. melléklete szerinti táblázatban feltüntetett súlyozott tanulmányi átlagot (mely minden tanévben egyre szigorúbb követelmények elé állítja a hallgatókat, hisz egyre nagyobb átlagot kell elérniük. A mellékelt táblázatban a „műszaki” sor vonatkozik a Gépészmérnöki Kar hallgatóira.)

Képzési terület a 139/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet szerint  Súlyozott tanulmányi átlag az adott időszakban
2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között 2018. szeptember 1. és 2019 augusztus 31. között 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között 2020. szeptember 1-től
 Bölcsészettudomány 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5
 Gazdaságtudományok 2,25 2,5 2,75 3,0 3,0
 Informatika 2,25 2,5 2,75 3,0 3,0
 Műszaki 2,25 2,5 2,75 3,0 3,0
 Pedagógusképzés  2,5 2,75 3,0 3,25 3,5
 Társadalomtudomány 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5
 Természettudomány 2,25 2,5 2,75 3,0 3,0

 

A tanulmányi átlagot a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint a következők szerint lehet megállapítani:
\(\text{TÁ}=\dfrac{\sum{(\text{teljesített kredit} \cdot \text{érdemjegy})}}{\text{teljesített kredit}}\)

Fontos megemlíteni; ha egy hallgatót átsorolnak, azonban az Adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idejéből vannak még el nem használt félévei, úgy jogosult a szociális pályázat leadására is. Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő kimerítését követően ezt már nem teheti meg.

További információ az átsorolásról a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 20. alcíme alatt, a 236. § (2) – (3) bekezdéseiben, valamint a KTH weboldalán elérhető összefoglalóban található. Az átkerülés szabályairól a BME Térítési és Juttatási szabályzatban lehet bővebben tájékozódni.

KTH átsorolási tájékoztató
KTH szabályzatok
HSZI szabályzatok

Önköltség

Az önköltség összege

A költségtérítés/önköltség összege a KTH honlap Hirdetmények/GY.I.K. (gyakran ismétlődő kérdések) felületén a Pénzügyek/Mennyi költségtérítést kell fizetnem? menüpont alatt elérhető, adott tanévre vonatkozó költségtérítés-önköltség táblázat alapján kerül meghatározásra, például a 2017/2018. tanévben az alábbiak szerint:
Költségtérítés adattábla

A hallgató a képzése és a beiratkozás éve alapján tud a táblázatban tájékozódni. Például a 2015. szeptemberében (2015/16/1 félévben) és a 2016. februárban (2015/16/2 félévben) hallgatói jogviszonyt létesített energetikai mérnöki mesterképzéses hallgatónak is a 2N-ME0-2015 képzéskód-beiratkozási éve sort kell néznie az önköltség összeg meghatározásához.

Kiírás időpontja és befizetés határideje

A fizetendő költségtérítés/önköltség két részletből áll.
Egy ún. alapdíjból, vagyis minden aktív félév elején megfizetendő költségtérítés/önköltség 1. részletből (példa a kiírt tétel nevére: Önköltség 1.részlet-2016/17/2 félév (Ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szak; Felv.éve: 2015/16/2 )).
Valamint a felvett kreditek számától függően fizetendő 2. részletből (példa a kiírt tétel nevére: GE_Önköltség_2016/17/2).

Költségtérítés első részletének térítése

Őszi félévre a tétel kiírása augusztus közepéig történik meg, ezt a regisztrációs időszak utáni első napig kell rendezni.

Tavaszi félévre az önköltség első részletét január második felében írják ki, és ugyancsak a regisztrációs időszak utáni első napig kell befizetni.

Költségtérítés második részletének térítése

Őszi félévre az önköltség második részletét október második felében írják ki, november 25-i befizetési határidővel.

Tavaszi félévben a második részletet március második felében kerül kiírásra, és április 15. és 25. közé eshet a befizetésének határideje.

Csökkentés, kedvezmények 

A költségtérítés/önköltség 1. részletből csökkentés, kedvezmény nem adható, a tétel fizetési határidejének meghosszabbítása, vagy részletfizetés kérhető a 101/1 Kérelem költségtérítés/önköltség befizetési határidejének módosítására, valamint aki érvényes diákhitel szerződéssel rendelkezik, annak a 101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására Neptun kérvényen. A 101/1 és 101/2 sz. kérvények általában az 1. részlet kiírás időpontjától elérhetőek és még az előző félévekben jellemzően két időszakban volt lehetőség a beadásukra, addig a 2017/18/1 félévtől már a második részlet befizetésének (várható legkésőbbi) határidejéig nyitva vannak.

A költségtérítés/önköltség 2. részletből csökkentés is adható, valamint a tétel fizetési határidejének meghosszabbítása vagy részletfizetés is kérhető.

A hallgatók a csökkentést az alábbi Neptun kérvényen kérhetik (Megnyitásuk és beadási határidejük nincs tételesen szabályozva. A jelenlegi és az előző félév gyakorlata alapján készült a felsorolás.)

010/A Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból
A kérvény a regisztrációs hét első napján kerül megnyitásra, és a három hétig beadható. Nem díjköteles.

010/B Határidőn túli költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból
A kérvény megszűnt, rendkívüli (vis maior) esetben méltányossági vagy egyéb (999) kérvény formájában kérhető önköltség csökkentés, természetesen a jogosultság, rászorultság igazolása mellett.

Önköltség csökkentés diákhitel 2.0-val

Amennyiben a hallgató az önköltséget Diákhitel 2.0-val óhajtja rendezni, a hitelt a teljes összegre (alapdíj + felvett kreditek) javasolt megigényelnie. A szerződés megkötését követően érdemes fizetési határidő módosítását kérnie a 101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására Neptun kérvény segítségével. Fizetési határidő módosítás kérelmezése esetében az első részlet befizetési határideje módosítható. A 101/1 és a 101/2 Neptun kérelmek mindig a kiírt tételre vonatkozóan adhatók be.

Azoknak a hallgatóknak, akik az adott félévet megelőző félévben is Diákhitel 2-ből fizették az önköltséget, a KTH automatikusan meghosszabbított határidővel írja ki az önköltség 1. részletet.

Egyéb hasznos információkat találtok az önköltség csökkentésről, valamint az önköltség csökkentési kérelmek eljárásrendjéről a Kar weblapjának Szabályzatok menüpontjában található dokumentumok közt:

GPK - Szabályzatok
GPK - Önköltség csökkentés szabályzat

Mi az a szakmai gyakorlat?

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a gyakorlóhelynél folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munka végzésébe, önállóan oldják meg a rájuk bízott feladatokat, tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez. Feladataik kapcsolódhatnak a gyakorlóhely által meghatározott szakmai célok eléréséhez, szakdolgozatukhoz, diplomatervükhöz, TDK munkájukhoz vagy más önállókutatási feladatukhoz.

Mikor lehet teljesíteni?

A szakmai gyakorlat egy kritérium követelmény, teljesítése az abszolutórium kiállításának feltétele, kreditpont nem jár érte. Alapképzési szakon a mintatanterv szerinti 6. félévet követően kell teljesíteni, a Szakmai gyakorlat című tantárgyat pedig a mintatanterv 7. félévében kell meghirdetni és felvenni, mesterképzési szakon a mintatanterv szerinti első tavaszi félévet követően kell teljesíteni, a Szakmai gyakorlat című tantárgyat pedig az ezt követő őszi félévében kell meghirdetni és felvenni.
A szakmai gyakorlaton való részvétel feltétele, hogy az alapképzési szak hallgatója a gyakorlat megkezdése előtt rendelkezzen legalább 130 kreditponttal és érvényes specializáció hozzárendeléssel.
Alapképzési szakon legalább 6 hét (240 munkaóra), mesterképzési szakon legalább 4 hét (160 munkaóra) melyet legalább egyhetes összefüggő részekben kell teljesíteni.

Szakmai gyakorlat szervezése

Hallgatók számára a szakmai gyakorlat kétféle módon szervezhető:

 • a szakmailag illetékes Tanszék ajánl fel a hallgató számára szerződött gyakorlóhelyet. Ha adott számú helyre több hallgató jelentkezik, akkor a tanszéki felelős elsősorban a tanulmányi átlag alapján rangsorolja őket a felvétel szempontjából vagy
 • a hallgató önmaga keres szakmai gyakorlati helyet.

Szakmai gyakorlat előzetes engedéllyel külföldön is végezhető. A külföldi szakmai gyakorlat elvégzéséhez kérelmet kell benyújtani a gyakorlat megkezdése előtt legalább 25 nappal. A kérelemben meg adni a gyakorlóhely adatait, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, továbbá a gyakorlat külföldön történő teljesítésének indokait.

Jogok és kötelezettségek

 • Az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében a hallgatót megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A hallgató foglalkoztatására alkalmazni kell a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat.
 • A hallgató – a specializációját gondozó tanszék által meghatározott módon – köteles beszámolni a szakmai gyakorlata alatt nyújtott teljesítményéről.
 • A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató feladata és felelőssége.
 • A napi foglalkoztatás időtartama a 8 órát nem haladja meg – a gyakorlóhely szokásaihoz igazodóan ettől eltérő munkaszervezést a hallgatókkal előre kell egyeztetni.
 • A szakmai gyakorlat időtartamára a hallgatót díjazásban részesítheti.
 • A szakmai gyakorlat végén a hallgató(k) tevékenységét – beleértve az esetleges mulasztásokat is – írásban értékeli. Amennyiben a szakmai gyakorlat valamely okból megszakad, úgy a hallgató által teljesített időt igazolja és a szakmai gyakorlat megszakításának okát írásban, mind a szervező tanszék kijelölt kapcsolattartójával, mind a hallgatóval közli.
 • A hallgató szakmai gyakorlatáról annak befejezését követően köteles beszámolót készíteni és azt a gyakorlatot szervező tanszéken leadni, legkésőbb a harmadik oktatási hét végéig. A beszámoló formáját és kötelező tartalmi elemeit a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 14. számú melléklete tartalmazza.
 • A beszámolóval együtt le kell adni a gyakorlóhely által kitöltött és hitelesített, a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 15. számú melléklete szerinti igazolást és értékelést. A gyakorlóhely által kiállított igazolások és értékelések adatait a tanszéki felelős összesíti és az iratkezelési szabályok szerint a tanszéken archiválja. Ennek határideje a szakmai gyakorlat évének október 15. napja.
 • Az alap- és mesterképzési szak hallgatója kérheti korábban más képzésben vagy más szakon teljesített szakmai gyakorlat elismerését. Az elismerésről a szakmailag illetékes oktató véleményének ismeretében az adott specializáció felelőse dönt

Dokumentumok

Az említett mellékleteket és szabályzatokat a Gépészmérnöki Kar honlapján találhatók:

GPK - Szakmai gyakorlat

Mi az az erasmus pályázat?

A pályázat elsődleges célja lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik európai országban. A tanulmányi célú mobilitás elősegíti a hallgató tanulmányi előmenetelét és képességeinek a fejlesztését.

Ennek keretében egy félévet tandíjmentesen tudsz tanulni egy külföldi egyetemen, valamint elnyerheted az Erasmus ösztöndíjat is, ami a célországtól függően havi 470-520 €/hó ösztöndíjjal jár. A legjobb hallgatók elnyerhetik a Campus Mundi ösztöndíját is, amely még magasabb díjazást jelent. Az ösztöndíj feltétele, hogy kint 15 kreditet teljesíts.

Az egyetem különböző kedvezményekkel segíti a kinti félévedet, ilyen alapon kérvényezhetsz kedvezményes tanulmányi rendet, valamint az elbocsátások során is enyhébb szabályok vonatkoznak rád.

Mikor kell pályáznom?

Minden év januárjában kell pályázni az elkövetkezendő két félévre vonatkozóan.

Ki pályázhat?

Magyar állampolgárságú, Magyarországon letelepedési vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező, illetve menekültstátusszal tartózkodó hallgatók, akik:

 • Adott, vagy korábbi tanulmányaik során legalább két aktív félévre bejelentkeztek
 • Összesen legalább 52 kreditet szereztek, és a görgetett tanulmányi átlaguk eléri a 3,0-t
 • Legalább a külföldi fogadóintézmény által előírt nyelvismerettel rendelkeznek
 • Mobilitási időszak alatt a BME-n aktív státuszban vannak

Mi kell a pályázáshoz?

Az előző évhez hasonlóan kizárólag elektronikusan kell megpályázni az Erasmus+ ösztöndíjakat. Ehhez a 064-es NEPTUN kérvényt kell leadni, amihez a következő dokumentumokat kell csatolni:

 • Választott intézmény oktatási nyelvének ismeretét igazoló nyelvvizsga bizonyítvány*
 • Önéletrajz magyarul, és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén
 • A külföldi tanulmányt indokló motivációs levél magyarul, és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén
 • A tervezett, legalább 15 kreditnyi tanulmányi, vagy kutatási programterv intézményenként (Sablon)
 • A pontrendszer által meghatározott tevékenységeket igazoló dokumentumok

A fent említett dokumentumokat PDF formátumú fájlként kell a kérvényhez csatolni. https://www.kth.bme.hu/nyitva-tartas/

*Hogyan kell igazolni a nyelvismeretet?

A pályázathoz szükséges még a választott intézmény oktatási nyelvének ismeretét igazoló nyelvvizsga bizonyítvány is. Minden pályázó esetében a Neptunban rögzített állapot lesz figyelembe véve, így fokozottan ügyeljetek arra, hogy a megfelelő nyelvvizsgák időben felkerüljenek oda.

Ahhoz, hogy egy nyelvvizsga bekerüljön a Neptunba, be kell menni személyesen a Központi Tanulmányi Hivatalba (KTH) ügyfélfogadási időben. Kizárólag államilag akkreditált nyelvvizsga bizonyítványok esetében, online formában, a “040 - Dokumentum bemutatás” neptun kérvény leadásával is igazolható a nyelvismeret.

Ehhez szükséges:

 1. Személyes bemutatás esetén:
  1. A nyelvvizsga bizonyítvány eredeti változata.
  2. A nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolt változata, amit le kell adni.
 2. Neptun ügyintézés esetén:
  1. A “040 - Dokumentum bemutatás” kérvény leadása neptunban.
  2. A nyelvvizsga dokumentum csatolása a kérvényhez PDF formátumban.

Javasoljuk, hogy ezt minél előbb tegyétek meg, mert az egész folyamat több időt is igénybe vehet, így NE hagyjátok utolsó pillanatra ezt.

Mi alapján történik a pontozás?

A hallgatók besorolása egy az egész egyetemen egységes pontozási útmutató alapján történik. A pályázat során négy kategóriában lehet pontot szerezni:

 • Tanulmányi eredmények (max. 50 pont)
 • Szakmai tevékenységek (max. 35 pont)
  • OTDK / TDK
  • Publikáció
  • Konferencia
  • Demonstrátori munka
  • Egyéb szakmai tevékenység
 • Nyelvtudás (max. 10 pont)
  • Általános vagy szaknyelvi felsőfokú (C1, C2 komplex) nyelvvizsga
  • Általános vagy szaknyelvi középfokú (B2 komplex) nyelvvizsga
   (Nem az oktatás nyelvéből)
 • Közéleti- és sporttevékenység (max. 5 pont)
  • Hallgatói Képviseletben végzett tevékenység
  • Rendezvényszervezői tevékenység
  • Kari öntevékeny köri tevékenység
  • Egyéb BME-s vagy BME-n kívüli szervezetben végzett tevékenység
  • HKT tevékenység
  • Kiemelkedő sportteljesítmény az egyetemi évek alatt

A részletes pontozási útmutatót ezen a linken érhető el.

Mi kell a szerződéskötéshez?

 • Szerződés aláírása határidőre.
 • Saját, Magyarországon vezetett EUR alapú deviza számla számának, IBAN és SWIFT kódjának feltüntetése a szerződésben.
 • A mobilitási időszak kezdetének, és végének feltüntetése a szerződésben
  • A támogatott időszakhoz képest több, mint 5 nap eltérés esetén utólagosan vissza kell fizetni a nem igazolt napokra eső ösztöndíjat.
  • A szerződést módosítani kizárólag vis maior esetén, illetve a mobilitási időszak meghosszabbítása vagy korai hazaérkezés esetén van lehetőség.
 • Ha a követelményeket (15 kredit) nem teljesíti, az ösztöndíjat vissza kell fizetni.

Hogyan lehet lemondani a pályázatot?

 • A besorolást követően nincs lehetőség az elnyert hely módosítására.
 • Az őszi félévre vonatkozó lemondás határideje július 1, tavaszi félévre vonatkozó határideje szeptember 30.
  • Ezeken a határidőkön túl csak igazolt vis maior esetében lehet lemondani a pályázatot. 
  • Amennyiben nem tudja igazolni, kizárásra kerülhet az Erasmus Iroda által kezelt minden további pályázatból.

Kontakt

GHK: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
GHK Külügyi referense: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Erasmus Iroda: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hasznos oldalak

Erasmus honlap
Erasmus+ pályázat
KTH
Hallgatói Külügyi Testület

Pénzügyi kérdések

Amikor felvettek állami ösztöndíjasként, aláírtál egy hallgatói nyilatkozatot. Ebben több
mindent is vállaltál, például hogy a képzési idő kétszeresén belül végzel, és a támogatott
féléveket Magyarországon ledolgozod (egy félév 150 munkanap). Ha nem fejezed be a
képzésedet, úgy az ösztöndíj felét vissza kell fizetned, vagy ledolgoznod kivéve, ha az első
aktív féléved után iratkozol ki, vagy kiiratkozás után egy éven belül máshol folytatod
felsőfokú tanulmányaidat.

Két okból kerülhetsz át önöltséges képzésre, ha elfogy a támogatási időd, vagy tanulmányi
alapon. Összesen 12 félévet támogat az állam, ez az egyéni támogatási idő. Van képzéshez
tartozó támogatási idő is, ez X+2 félévet jelent, X a mintatanterv szerinti félévek száma
(vagyis BSc-n 9, Msc-n 6 félév). Ha ezek közül bármelyik elfogy, úgy önköltséges formában
kell folytatnod a tanulmányaidat.

Hogy milyen tanulmányi eredmény esetén fognak önköltséges képzésre sorolni, az attól is
függ, hogy mikor kezdted a jelenlegi képzésedet. Erről egy bővebb tájékoztatót találsz az
alábbi linken:

Tájékoztató

Bármennyi kreditet fel lehet venni, azonban állami ösztöndíjasként maximum a mintatantervi
kreditek 110%át (BSc-n 231-et, MSc-n 132-t) tudsz ingyenesen felvenni. Efelett 4500
forintot kell fizetni kreditenként.

Kiírnak 15 napon belül egy 1400 Ft-os késedelmi díjat 15 napos határidővel. Valamint amíg
nem fizeted be a tételt, nem tudsz tárgyat és vizsgát felvenni, vagy leadni. Lejárt fizetési
határidő miatt is elbocsáthatnak, ennek folyamata a következő: a fizetési határidőt követően
8 napon belül 60 napos türelmi időszak kikötésével felhívják a figyelmedet a fizetési hátralék
rendezésére. A szociális helyzetre tekintettel igényelhetsz részletfizetési kedvezményt, vagy a
határidő módosítását.

3 féle kérvény van, amivel önköltségcsökkentést tudsz kérni, ezek a következők:

003 Kérelem költségtérítés csökkentésére (korábban megszerzett aláírás miatt);

009 Kérelem költségtérítés csökkentésére (gyermekgondozás miatt);

010 Kérelem költségtérítés csökkentésére (személyes okok miatt); Ez utóbbi az általános, ha
az előző kettő nem áll fenn. Itt a közösségi munkádat, szociális helyzetedet, tanulmányi
teljesítményedet is pontozzák.

Első alkalommal elégtelent kapsz a tárgyra, és fekete listára kerül.

Második alkalommal szintén elégtelent kapsz a tárgyra, és fegyelmi tárgyalásra küldenek.

Harmadik alkalommal kirúgnak az egyetemről.

Aki 2013 szeptemberében vagy az után iratkozik/iratkozott be, annak már nem Hallgatói Szerződést, hanem ún. Nyilatkozatot kell/kellett aláírnia. Ebben a következőket vállalja:

 • a képzési idejének másfélszeresén belül oklevelet szerez (Képzési idő: BSc-n 7, MSc-n 4 félév. A 7 félév másfélszeresét felfelé kerekítik, így BSc-n 11, MSc-n 6 félév alatt kell oklevelet szerezni.),
 • ha ezen az időn belül nem szerez oklevelet, akkor a képzési költségének 50%-át visszafizeti
 • ha az egyetem befejezése után, 20 éven belül nem dolgozza le a képzési idejének megfelelő időtartamot, akkor a tandíj inflációval megnövelt összegét kell visszafizetnie (egy szemeszter, vagyis 5 hónap 150 ledolgozandó napnak felel meg, és ha valamennyit ebből ledolgozol, akkor annyival kevesebbet kell fizetned).

Néhány fontos tudnivaló a Nyilatkozat érvényességével kapcsolatban:

 • Ha valakit 6 vizsgás szabály miatt elbocsájtanak, vagy bármilyen más indokból újrafelvételizik, esetleg átjelentkezik másik szakra, felmerül a kérdés, hogy a „régi” képzése után kell-e fizetnie, ugyanis azt gyakorlatilag nem fejezte be. A válasz: ha egy éven belül folytatja a tanulmányait az illető, (akár újrafelvételizett, akár átvették másik szakra) akkor ez még „folyamatosnak” számít, és nem kell kifizetnie a képzési költsége 50%-át.
 • A képzési költség visszafizetésénél csak az állami ösztöndíjas féléveket számítják be, az önköltségeseket nem.
 • Előfordulhat, hogy valaki időközben úgy dönt, hogy az egyetem, ahova beiratkozott, mégsem megfelelő neki. Ebben az esetben, ha egy félév után kiiratkozik, akkor nem kell fizetnie semmit – tehát fél év „gondolkozási idő” mindenkinek jár.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója az állami ösztöndíjas képzés feltételeiről: Tájékoztató

Teljesítményértékeléssel kapcsolatos kérdések

Halasztott vizsgát különösen indokolt esetben a KTB engedélyezhet. Ilyen eset lehet például
betegség, várandósság. Ezt részletesebben a halasztott vizsgák kezeléséről szóló KTB
határozat taglalja:

KTB határozat

Az oktatónak a Neptunon keresztül 8 napon belül a ZH, és 15 napon belül a házifeladat
eredményét. A vizsgaidőszakban tett vizsgák esetén az írásbeli vizsga eredményét annak
befejezésétől számított második munkanap végéig, a szóbeli vizsga eredményét pedig
azonnal.

A tanulmányi teljesítményértékelés eredményének közzététele és az ahhoz tartozó javítási, illetve pótlási lehetőség kezdete között legalább negyvennyolc órának el kell telnie. Ez előtt legalább 24 órával az oktatónak biztosítania kell a dolgozat betekintési lehetőségét.

A kötelező teljesítményértékeléseket csak a KTB által jóváhagyott teljesítményértékelési terv szerinti időpontban lehet megtartani. A teljesítményértékelési tervtől eltérni kizárólag a KTB engedélyével lehet. Ebben az esetben az érintett hallgatókat egy héttel a módosuló teljesítményértékelési időpont előtt a TR-en keresztül a tantárgyfelelősnek kötelessége tájékoztatni. Ha ezek nem állnak fent, jelezd oktatódnak a problémát.

Ha nem jelensz meg egy vizsgán, úgy kiírnak egy 5500Ft-os tételt 3 napos határidővel, „Nem jelent meg” minősítészt kapsz a vizsgára, azonban korábbi érdemjegyedet nem veszik el, és nem számít bele a 6 vizsgás szabályba sem (vagyis hogy 6. eredménytelen vizsga után elbocsátanak)

A vizsgát megelőző nap 12:00 óráig Neptunon keresztül.

A tantárgykövetelményben leírt ideig, ennek hiányában a megszerzést követően 6 félévig.

Tárgyteljesítéssel kapcsolatos kérdések

A kötelező, mintatantervi tantárgyakat, és kurzusokat úgy kell meghirdetni, hogy minden hallgató teljesíthesse a mintatantervben rá érvényes előírásokat. A kurzusok meghirdetéséről a tantárgyért felelős oktatási szervezeti egység vezetője intézkedik, így először a tantárgy felelőst, tanszékvezetőt érdemes keresned.

A specializációs tárgyakat fel tudod venni szabadon választhatóként, ha erre a tantárgyfelelős engedélyt ad. Ha később hozzárendeltek a választott specializációhoz, automatikusan elfogadják a már teljesített tárgyaidat.

A szakdolgozatkészítés követelménye, hogy teljesítsd a mintatantervben előírt szigorlatokat, legalább 170 teljesített kredited legyen, és érvényes specializáció hozzárendeléssel rendelkezz. Erről részletesebben az alábbi dokumentumban találsz információkat:

Szakdolgozat szabályzat

A különböző szakokon eltérő szabályok vonatkoznak a szakmai gyakorlatra, ezekről részletesebben az alábbi oldalon olvashatsz:

Szakmai gyakorlat

Általánosságban 6 hetes a szakmai gyakorlat, és a 6. félév után lehet teljesíteni. Ha ennél hamarabb szeretnéd teljesíteni, vagy még nincs specializáció hozzárendelésed, keresd fel a (jövőbeli) specializációdat gondozó tanszéket.

Párhuzamos képzésben való résztvételre tudsz kedvezményes tanulmányi rendet kérvényezni, ezt legkésőbb a regisztrációs hét végéig tedd meg. A kérvényben meg kell adni, hogy melyik időszakra, melyik tantárgyakra, milyen kedvezményt kérsz. Mellékelned kell a párhuzamos képzéshez tartozó aktív hallgatói jogviszonyról, csereprogramban, mobilitási programban való részvételről szóló igazolást, ha az a Neptunban nem elérhető.

A KTB engedélyezheti, a „008 Kérelem korábban már teljesített tárgy ismételt felvételére” kérvény leadásával. A kérvény leadásával kiírnak egy 4500 Ft-os díjat, ezt rögtön be kell fizetni. A tantárgy eredményét rontani nem lehet, azonban egy tárgyat csak egyszer lehet újra felvenni, és a maximum a mintatantervi kreditek 10%át lehet újra felvenni (BSc 21, Msc 12 kredit).   A tantárgy javító célú ismételt teljesítése esetén az érdemjegy a súlyozott tanulmányi átlag számításánál helyettesíti a korábban megszerzett érdemjegyet, azonban a kreditindex, a korrigált kreditindex és a teljesítményindex számításánál nem vehető figyelembe.

Egyéb kérdések

A hallgatói jogviszonyod több okból is megszűnhet, például saját kérésre, vagy abszolutórium szerzésével.

Elbocsáthatnak még, ha egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkeztél be aktív, vagy passzív félévre.

Passzív félév szám túllépés miatt bocsátanak el, ha az elmúlt két féléved passzív volt, és a jelenlegi is az lenne. Különösen indokolt esetben a hallgató kérelmére a KTB két félévnél hosszabb egybefüggő szüneteltetést is engedélyezhet. Szintén az előbbi ok miatt bocsátanak el, ha az adott képzésen már volt négy passzív féléved, és a következő féléved is passzív lenne.

Lejárt fizetési határidő miatt is elbocsáthatnak, ennek folyamata a következő: a fizetési határidőt követően 8 napon belül 60 napos türelmi időszak kikötésével felhívják a figyelmedet a fizetési hátralék rendezésére. A szociális helyzetre tekintettel igényelhetsz részletfizetési kedvezményt, vagy a határidő módosítását.

Tanulmányi okból is elbocsáthatnak, ennek több oka is lehet:

Elbocsátanak, ha a mintatanterv szerinti idő kétszeresének letelte előtt nem szerzel végbizonyítványt.

Azonos szakon, ugyanazon tantárgyból a 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáid (szigorlataid) száma eléri a hatot.

Azonos szakon, ugyanazon tantárgy kreditpontját 2015. szeptember 1-jét követően hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzed meg

Halmozott súlyozott tanulmányi átlagod alapképzésben a negyedik aktív félév után nem éri el a 2,25-öt, vagy mesterképzésben a második aktív félév után nem éri el a 2,5-öt.

Az utolsó három olyan aktív félévben, amelyikben nem vettél részt külföldi részképzésben (pl. Erasmus) nem szerzel legalább 20 kreditpontot, vagy újrafelvételizés után ugyanilyen körülmények között legalább 10 kreditpontot.

Nem kötelező, a diploma megszerzésének a feltétele, hogy egy államilag elismert középfokú, komplex nyelvvizsgád legyen.

A TVSZ valamely pontja alól ad felmentést, képzési szintenként egyszer lehet felhasználni. A tantervben szereplő követelmény alól felmentés nem adható.

A félév végéig, azonban a félévkezdést követő 30 napot követően már csak vis major helyzetre való tekintettel fogadja el a KTB az utólagos passzív kérelmet, ezért minden esetben csatold a kérvényed mellé azt a hivatalos igazolást, ami alátámasztja a kérésedet.

Kollégiumi jelentkezésnél és tanulmányi ösztöndíjnál a KKI-t, specializációra jelentkezésnél a halmozott súlyozott tanulmányi átlagot nézik.

A KKI-t, vagyis korrigált kreditindexet az alábbi képlettel számolják:

\(\text{KKI}=\dfrac{\sum{(\text{teljesített kredit} \cdot \text{érdemjegy})}}{30}\cdot\dfrac{\text{teljesített kredit}}{\text{felvett kredit}}\)

A halmozott súlyozott tanulmányi átlagot az alábbi képlettel számolják:

\(\text{TÁ}=\dfrac{\sum{(\text{teljesített kredit} \cdot \text{érdemjegy})}}{\text{teljesített kredit}}\)

Az egyetemen vannak olyan tárgyak, amelyek egy már tanult, másik tárgy ismeretanyagára építenek. Sokszor csak akkor vehetsz fel egy tárgyat, ha már az előkövetelményét teljesítetted (hogy melyik tárgy melyikre épül, a gpk.bme.hu-n  a Képzések fülre kattintva, a sajátotokat kiválasztva, ezen belül az előtanulmányi követelményre kattintva, vagy a tantárgy adatlapjában a tanszéki honlapon tudjátok megnézni).

Kivételes esetben (a tárgyfelelős külön írásos engedélyével) lehetőség van rá, hogy az előkövetelmény tárggyal párhuzamosan felvedd a tárgyat.

Alkategóriák

               kontur logo