Főmenü

Keresés

A Gépészmérnök Kar 2014. februárjában vezette be a mesterképzési szakok felülvizsgált és megújított képzési programját, amelynek egyik jelentős újítása volt a blokkosított órarend. E szerint a képzés 3-4. félévében az órarendi órák két, két és fél napra voltak/vannak összesűrítve, hogy lehetővé tegyék a képzés melletti munkavégzést. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy ez egy szükséges és hasznos lépés volt.
A blokkosítás akkori bevezetését egy, a hallgatók körében folyatott felmérés előzte meg, amely során azt vizsgáltuk, hogy hányan dolgoznak a képzés mellett, milyen jellegű munkát végeznek, és miképp segíthetnénk a képzés melletti munkavállalást.

A képzések kötelező, ötéves felülvizsgálata kapcsán ismét elvégezzük ezt a felmérést, amelyben számítunk a véleményedre. Arra keressük a választ, hogy a blokkosítás mennyiben szolgálta, illetve szolgálja az eredeti célokat, hasznosnak bizonyult-e, valamint a jövőre nézve szükséges-e a megtartása, illetve az esetleges kiterjesztése a mesterképzés más féléveire.

Kérdőív

A kitöltés anonim és kb. 5-7 percet vesz igénybe.

Segítő közreműködésed köszönjük!

Az OHV ebben a félévben hosszas munka után teljesen megújult!
A kérdőívek megújulása mellett, újdonság, hogy lehetőségetek van kedvezményes tárgyfelvételre is!
Emellett pedig figyeljetek oda az időpontokra is, mivel mostantól a kitöltési időszak lerövidül!

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő végzős alapszakos hallgatókat a 2017. október 26-án (csütörtökön), 16:15 órai kezdettel a KF38 teremben tartandó, a mesterképzéssel és a mesterképzésbe történő felvételivel kapcsolatos tájékoztatónkra, ahol a képzési programokról, az alap- és mesterszakok közötti átjárhatóságról, a képzésszervezés sajátosságairól (blokkosított órarend, kooperatív képzés) adunk részletes felvilágosítást. Mindezek mellett magáról a felvételi eljárásról, a felvételi pontszámok, többletpontok meghatározásáról is átfogó ismertetést adunk. A tájékoztatón lehetőség nyílik kérdések feltételére is.

A BME 2017. márciusától bevezette a 83 terméket tartalmazó teljes MATLAB®-Simulink® szoftvercsaládot az egész intézményre kiterjedő licenctípus formájában.
Ezen egyetemi licencet az oktatók, kutatók, hallgatók és dolgozók irodai, otthoni és hordozható számítógépen, valamint az egyetemi számítógépeken jogtisztán használhatják oktatási valamint nonprofit kutatási tevékenységhez.
A MATLAB programozási környezetben algoritmusfejlesztést, adatelemzést, megjelenítéseket és numerikus számításokat lehet végezni, használatával gyorsabban oldhatunk meg technikai, számítási problémákat. Széleskörűen használható különböző tervezési feladatok megoldására, beleértve a jel- és képfeldolgozást, a kommunikációs rendszereket, a szabályzástechnikát, a tesztelést és mérést, a pénzügyi számításokat, analíziseket.

A termékcsaládba tartozó Simulink multidomain szimulációs és modell alapú tervezési környezet dinamikus és beágyazott rendszerekhez. Interaktív grafikus környezetet és testre szabható blokk könyvtárakat biztosít, melyekkel különböző időfüggő rendszereket - mint például kommunikációs és szabályzó rendszereket - lehet tervezni, szimulálni, implementálni és tesztelni.
Az egyetemen elérhető a termékcsalád összes, jelenleg 81 kiegészítő toolboxa, melyek alkalmazás specifikus kiegészítő eszköztárak (pl. Optimization Toolbox, Signal Processing Toolbox, Image Processing Toolbox, Simscape Multibody, MATLAB Compiler, MATLAB Report Generator, stb.).

A program ismerete a legújabb technológiai és innovációs fejlesztésekben elengedhetetlen, legyen szó akár önvezető technológiáról, gépi látásról, robotikáról vagy 5G kommunikációs rendszerek fejlesztéséről.

Információk és letöltési lehetőség az alábbi linken érhető el egyetemi hálózatból: BME szoftver

Az Idegen Nyelvi Központ 9 nyelven, több szinten kínál általános, szaknyelvi és vizsgafelkészítő kurzusokat. Itt kredites és 0-kredites kurzusok felvétére is van lehetőséged!
Ha nyelvvizsgázni szeretnél, lehetőséged van itt helyben, a BME nyelvvizsgát letenned - 10% kedvezménnyel.
Ha már mindez megvan, de még mindig fejlődni szeretnél, akkor választhatsz a Központ fordító és tolmács szakirányú továbbképzései közül, ami újabb munkalehetőséget is ad.

A részleteket megtalálod itt: Idegennyelvi Központ

INYK

Mikor teljesíthetem?

Alapképzésen szakdolgozatot készíthet, ha

 • teljesítette az adott szak mintatantervében előírt szigorlatokat,
 • legalább 170 teljesített kredittel rendelkezik,
 • érvényes specializáció- vagy szakirány-hozzárendeléssel rendelkezik, feltéve, hogy az adott alapszakon vannak specializációk, illetve szakirányok

Mesterképzésen szakdolgozatot készíthet, aki teljesíti a Diplomatervezés A vagy Diplomatervezés B követelményeit:

 • A Diplomatervezés A tárgy esetében legalább 55 teljesített kredit megléte vagy.
 • A Diplomatervezés B tárgy esetében a Diplomatervezés A korábbi teljesítése és legalább 80 teljesített kredit megléte.
 • Diplomatervezés A és B tárgyak együttes felvétele esetében legalább 80 teljesített kredit megléte.
 • Az esetlegesen előírt felvezető tárgyak teljesítése.

Témavezetői hozzájárulás esetén az előírtnál kevesebb kredittel is felvehetőek a tárgyak, ehhez egy 999es kérvényt kell leadni, csatolva a témavezető írásos hozzájárulását.

Hallgatói kötelezettségek

 • A tanszékek által meghirdetett feladat témák közötti választás vagy saját témajavaslat bemutatása a tanszéki felelősnek vagy általa választott témavezetőnek, legkésőbb az 1. oktatási hét 3. napjáig.
 • Folyamatos, legalább kétheti rendszerességű kapcsolattartás a témavezetővel.
 • Rendszeres, legalább három alkalmat felölelő kapcsolattartás a konzulenssel, ha van konzulens.
 • A témavezető vagy a konzulens által előírt feladatok határidőre történő teljesítése.

Ki lehet közreműködő?

Témavezető a feladatot kiadó tanszék főállású, teljes vagy részmunkaidőben közalkalmazottként vagy megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott oktatója, kutatója, mestertanára, mesteroktatója, tanszéki mérnöke lehet. Alapképzés hallgató feladatához kinevezhető a tanszék nappali tagozatos doktorandusza, aki legalább mester szintű vagy jogszabály alapján azzal egyenértékű szakirányú végzettséggel rendelkezik. A tanszékvezető köteles témavezetőt biztosítani a tanszék által gondozott specializációhoz rendelt minden hallgatónak.
A konzulens elsősorban az egyetemen kívüli gazdálkodó szervezet vagy intézmény munkatársa, aki a hallgató részére szakmai segítséget nyújt, tanácsot ad és ellenőrzi a hallgató által készített dolgozatot. A teljes egészében a BME-n készített feladat esetében konzulensként a feladatot kiadó vagy más tanszék munkatársa is felkérhető vagy konzulens nélkül is kiadható a feladat, kivéve, ha a témavezető doktorandusz. Konzulens az a személy lehet, aki legalább olyan szintű vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, mint amit a hallgató a képzésében megszerezhet.

Feladatkiírás

A feladatkiírást az a tanszék végzi elsődlegesen amelyik a hallgató által felvett specializáció gondozó tanszéke. A tanszékek honlapjukon közzétehetik az adott félévre meghirdetett szakdolgozat és diplomaterv témákat a témavezetők nevével és elérhetőségével együtt. A hallgatók ezekre a témákra jelentkezhetnek a tanszéken meghatározott eljárásrend szerint. A hallgató saját (pl. a szakmai gyakorlatról hozott) témajavaslattal felkeresheti a tanszéki felelőst vagy az általa választott témavezetőt, aki hallgató témajavaslata alapján meghatározza a témához rendelhető tanszéki témavezető személyét vagy a hallgató megkeresését elfogadja.
A feladatkiírást a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 3. és 4. számú melléklete szerinti nyomtatványon, a képzés nyelvén kell két eredeti példányban elkészíteni. Amennyiben a képzés tantervében a diplomatervezés két tárgyra van bontva és a hallgató azokat eltérő félévekben veszi fel, úgy tárgyfelvételenként kell a feladatkiírást elkészíteni. Amennyiben ugyanazon félévben kerül a két diplomatervezés tárgy felvételre, úgy egy összevont feladatkiírást kell készíteni.

Feladatkészítés

A hallgató a feladatkiírás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles felvenni kapcsolatot a témavezetővel. Ennek során munkatervet készítenek, mely tartalmazza

 • Részletes bontásban az elvégzendő feladatokat
 • A konzultációs megbeszélések tervezett időpontjait
 • A feladat kidolgozásával kapcsolatos mérföldköveket, főbb ellenőrzési pontokat, elvárt eredményeket.

A feladatot a képzés nyelvén kell elkészíteni. A tanszékvezető engedélyével a feladat a BME más oktatási nyelvén (angol, német, francia, orosz) is készíthető. A szakdolgozat, illetve diplomaterv kötelező tartalmi elemeit és formai követelményeit a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 6. melléklete szerinti Útmutató és a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 7. melléklete szerinti minta dokumentum tartalmazza. Amennyiben a hallgató megkereséseire a témavezető vagy konzulens észszerű határidőn belül (3 munkanap) nem reagál, úgy a hallgató jogosult a tanszékvezetőhöz fordulni.

Feladat értékelése

A Szakdolgozat készítés, illetve a Diplomatervezés c. tantárgy évközi érdemjegyét a hallgató szorgalma, munkája és annak minősége, együttműködési készsége, a munka rendszeressége és tervszerűsége alapján, valamint a konzulens véleményének megismerése után a témavezető állapítja meg és jegyzi be a hallgatói információs rendszerbe.
A témavezető általi, a Szakdolgozat készítés, illetve a Diplomatervezés c. tantárgy elégtelen(1) vagy „Nem teljesítette” vagy „Megtagadva” minősítéstől különböző évközi érdemjegy vagy aláírás megadásának szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a hallgató a dolgozatot a feladatkiírásban megadott határidőre és megfelelő tartalommal elkészítse és beadja. Az elégtelen(1) vagy „Nem teljesítette” minősítéstől különböző évközi érdemjegy vagy az aláírás megadása egyben a dolgozat elfogadását és az előírásoknak való maradéktalan megfelelését jelenti.

Az említett szabályzatokat és mellékleteket a Gépészmérnöki Kar honlapján találod:

GPK - Szakdolgozat és záróvizsga

A felsőoktatási rendszer szerint egy hallgató állami ösztöndíjas, vagy önköltséges státuszban kezdheti meg tanulmányait. Előfordulhatnak olyan körülmények, hogy egy hallgató nem folytathatja tanulmányait állami ösztöndíjasként, ilyenkor átkerül, vagy átsorolják önköltséges finanszírozási formára. A hallgató saját kérelmére is átjelentkezhet önköltséges képzésre (pl. ha a MSc képzésre szeretne állami ösztöndíjas félévet „megspórolni”) A 012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges pénzügyi státuszba Neptun kérvény szolgál az önköltséges képzésre átjelentkezés kérelmezésére. Ha valaki önköltséges státuszban tanul, lehetősége van, hogy kérelmezze költségeinek enyhítését. Mindezek előtt pár szóban ismertetném, az átsorolás és átkerülés fogalmát.

Az elkövetkezőkben elhangzottak a Műegyetem Gépészmérnöki Karára vonatkoznak. Más intézmények hasonló, vagy eltérő képzéseinek szabályait nem biztos, hogy lefedik!

Átkerülés

Egyetemünkön a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (2011. évi CCIV. törvény) szerint minden felsőoktatásba jelentkezett hallgató 12 félévet tölthet el BSc és MSc tanulmányai során összesen magyar állami ösztöndíjas képzésében. Ezt nevezzük egyéni támogatási időnek. Ha ezen állami féléveit elhasználja a hallgató (aktív félévenként történő bejelentkezéssel egyet használ el) átkerül önköltséges finanszírozási státuszba.

Ezen kívül a 12 támogatott félévből a hallgató ittléte során csak a képzési idő + 2 félévet használhat el egyes képzési szintjein, így a BSc-n 7 + 2 = 9, MSc-n pedig 4 + 2 = 6 félév áll rendelkezésére, hogy teljesítse a képzést, különben szintén átkerül önköltséges képzésre. Ez az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő, ami nem csak arra a felsőoktatási intézményre vonatkozik, ahol a hallgató a tanulmányit kezdte, hanem más intézménybe történő átjelentkezés esetén, a hallgatónak annyival kevesebb állami ösztöndíjas féléve marad, amennyit korábbi képzésén már elhasznált.

Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt is be kell számítani. Tehát ha valaki ugyanarra a képzésre újra jelentkezik, számolnia kell azzal, hogy az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási időből annyival kevesebb félév áll rendelkezésére, amennyit az előző azonos képzésén elhasznált. (Ha a BME Gépészkarán egy hallgató 4 aktív félév után, az oklevél megszerzése előtt átjelentkezik egy másik egyetemre/főiskolára, ott már csak 5 állami támogatott féléve marad.)

Átsorolás

Az átsorolás annyiban tér el az átkerüléstől, hogy nem az állami ösztöndíjas félévek hiánya miatt, hanem ezen félévek során nyújtott tanulmányi teljesítmény miatt sorolják át a hallgatót önköltséges státuszra.
Tanulmányi alapú átsorolásra csak a tanév végén kerül sor, mivel a hallgatók állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésre besorolása egy tanév időtartamra szól. Az őszi félévet követően nincs tanulmányi alapú átsorolás.

Megkülönböztetjük azokat a hallgatókat, akik 2012. szeptember 1-e után kezdték tanulmányaikat és 2016. augusztus 1-je után érintené őket az átsorolás. Nekik egymást követő aktív félévenként legalább 15 kreditpontot kell megszerezniük ÉS elérniük a 2,00 súlyozott tanulmányi átlagot, hogy elkerüljék az átsorolást.
Úgyszintén ezek a szabályok igazak azokra a hallgatókra, akik a 2015/2016. tanévben kezdték képzésüket.
Akik 2016/2017. tanévben kezdtek és 2017. szeptember 1. előtt kerülnének átsorolásra, nekik utolsó két aktív félévük alatt min. 36 kreditpontot kell, összegyűjteniük, VAGY elérniük a 2,25 súlyozott tanulmányi átlagot, hogy elkerüljék az átsorolást.
Azon hallgatók, akik 2016/2017. tanévben, vagy azután kezdték tanulmányaikat, és 2017. szeptember 1. után kerülnének átsorolásra utolsó két aktív félévükben min. 36 kreditet kell, összegyűjtsenek ÉS el kell érniük a TVSz. 3. melléklete szerinti táblázatban feltüntetett súlyozott tanulmányi átlagot (mely minden tanévben egyre szigorúbb követelmények elé állítja a hallgatókat, hisz egyre nagyobb átlagot kell elérniük. A mellékelt táblázatban a „műszaki” sor vonatkozik a Gépészmérnöki Kar hallgatóira.)

Képzési terület a 139/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet szerint  Súlyozott tanulmányi átlag az adott időszakban
2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között 2018. szeptember 1. és 2019 augusztus 31. között 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között 2020. szeptember 1-től
 Bölcsészettudomány 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5
 Gazdaságtudományok 2,25 2,5 2,75 3,0 3,0
 Informatika 2,25 2,5 2,75 3,0 3,0
 Műszaki 2,25 2,5 2,75 3,0 3,0
 Pedagógusképzés  2,5 2,75 3,0 3,25 3,5
 Társadalomtudomány 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5
 Természettudomány 2,25 2,5 2,75 3,0 3,0

 

A tanulmányi átlagot a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint a következők szerint lehet megállapítani:
\(\text{TÁ}=\dfrac{\sum{(\text{teljesített kredit} \cdot \text{érdemjegy})}}{\text{teljesített kredit}}\)

Fontos megemlíteni; ha egy hallgatót átsorolnak, azonban az Adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idejéből vannak még el nem használt félévei, úgy jogosult a szociális pályázat leadására is. Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő kimerítését követően ezt már nem teheti meg.

További információ az átsorolásról a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 20. alcíme alatt, a 236. § (2) – (3) bekezdéseiben, valamint a KTH weboldalán elérhető összefoglalóban található. Az átkerülés szabályairól a BME Térítési és Juttatási szabályzatban lehet bővebben tájékozódni.

KTH átsorolási tájékoztató
KTH szabályzatok
HSZI szabályzatok

Önköltség

Az önköltség összege

A költségtérítés/önköltség összege a KTH honlap Hirdetmények/GY.I.K. (gyakran ismétlődő kérdések) felületén a Pénzügyek/Mennyi költségtérítést kell fizetnem? menüpont alatt elérhető, adott tanévre vonatkozó költségtérítés-önköltség táblázat alapján kerül meghatározásra, például a 2017/2018. tanévben az alábbiak szerint:
Költségtérítés adattábla

A hallgató a képzése és a beiratkozás éve alapján tud a táblázatban tájékozódni. Például a 2015. szeptemberében (2015/16/1 félévben) és a 2016. februárban (2015/16/2 félévben) hallgatói jogviszonyt létesített energetikai mérnöki mesterképzéses hallgatónak is a 2N-ME0-2015 képzéskód-beiratkozási éve sort kell néznie az önköltség összeg meghatározásához.

Kiírás időpontja és befizetés határideje

A fizetendő költségtérítés/önköltség két részletből áll.
Egy ún. alapdíjból, vagyis minden aktív félév elején megfizetendő költségtérítés/önköltség 1. részletből (példa a kiírt tétel nevére: Önköltség 1.részlet-2016/17/2 félév (Ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szak; Felv.éve: 2015/16/2 )).
Valamint a felvett kreditek számától függően fizetendő 2. részletből (példa a kiírt tétel nevére: GE_Önköltség_2016/17/2).

Költségtérítés első részletének térítése

Őszi félévre a tétel kiírása augusztus közepéig történik meg, ezt a regisztrációs időszak utáni első napig kell rendezni.

Tavaszi félévre az önköltség első részletét január második felében írják ki, és ugyancsak a regisztrációs időszak utáni első napig kell befizetni.

Költségtérítés második részletének térítése

Őszi félévre az önköltség második részletét október második felében írják ki, november 25-i befizetési határidővel.

Tavaszi félévben a második részletet március második felében kerül kiírásra, és április 15. és 25. közé eshet a befizetésének határideje.

Csökkentés, kedvezmények 

A költségtérítés/önköltség 1. részletből csökkentés, kedvezmény nem adható, a tétel fizetési határidejének meghosszabbítása, vagy részletfizetés kérhető a 101/1 Kérelem költségtérítés/önköltség befizetési határidejének módosítására, valamint aki érvényes diákhitel szerződéssel rendelkezik, annak a 101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására Neptun kérvényen. A 101/1 és 101/2 sz. kérvények általában az 1. részlet kiírás időpontjától elérhetőek és még az előző félévekben jellemzően két időszakban volt lehetőség a beadásukra, addig a 2017/18/1 félévtől már a második részlet befizetésének (várható legkésőbbi) határidejéig nyitva vannak.

A költségtérítés/önköltség 2. részletből csökkentés is adható, valamint a tétel fizetési határidejének meghosszabbítása vagy részletfizetés is kérhető.

A hallgatók a csökkentést az alábbi Neptun kérvényen kérhetik (Megnyitásuk és beadási határidejük nincs tételesen szabályozva. A jelenlegi és az előző félév gyakorlata alapján készült a felsorolás.)

010/A Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból
A kérvény a regisztrációs hét első napján kerül megnyitásra, és a három hétig beadható. Nem díjköteles.

010/B Határidőn túli költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból
A kérvény megszűnt, rendkívüli (vis maior) esetben méltányossági vagy egyéb (999) kérvény formájában kérhető önköltség csökkentés, természetesen a jogosultság, rászorultság igazolása mellett.

Önköltség csökkentés diákhitel 2.0-val

Amennyiben a hallgató az önköltséget Diákhitel 2.0-val óhajtja rendezni, a hitelt a teljes összegre (alapdíj + felvett kreditek) javasolt megigényelnie. A szerződés megkötését követően érdemes fizetési határidő módosítását kérnie a 101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására Neptun kérvény segítségével. Fizetési határidő módosítás kérelmezése esetében az első részlet befizetési határideje módosítható. A 101/1 és a 101/2 Neptun kérelmek mindig a kiírt tételre vonatkozóan adhatók be.

Azoknak a hallgatóknak, akik az adott félévet megelőző félévben is Diákhitel 2-ből fizették az önköltséget, a KTH automatikusan meghosszabbított határidővel írja ki az önköltség 1. részletet.

Egyéb hasznos információkat találtok az önköltség csökkentésről, valamint az önköltség csökkentési kérelmek eljárásrendjéről a Kar weblapjának Szabályzatok menüpontjában található dokumentumok közt:

GPK - Szabályzatok
GPK - Önköltség csökkentés szabályzat

Mi az a szakmai gyakorlat?

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a gyakorlóhelynél folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munka végzésébe, önállóan oldják meg a rájuk bízott feladatokat, tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez. Feladataik kapcsolódhatnak a gyakorlóhely által meghatározott szakmai célok eléréséhez, szakdolgozatukhoz, diplomatervükhöz, TDK munkájukhoz vagy más önállókutatási feladatukhoz.

Mikor lehet teljesíteni?

A szakmai gyakorlat egy kritérium követelmény, teljesítése az abszolutórium kiállításának feltétele, kreditpont nem jár érte. Alapképzési szakon a mintatanterv szerinti 6. félévet követően kell teljesíteni, a Szakmai gyakorlat című tantárgyat pedig a mintatanterv 7. félévében kell meghirdetni és felvenni, mesterképzési szakon a mintatanterv szerinti első tavaszi félévet követően kell teljesíteni, a Szakmai gyakorlat című tantárgyat pedig az ezt követő őszi félévében kell meghirdetni és felvenni.
A szakmai gyakorlaton való részvétel feltétele, hogy az alapképzési szak hallgatója a gyakorlat megkezdése előtt rendelkezzen legalább 130 kreditponttal és érvényes specializáció hozzárendeléssel.
Alapképzési szakon legalább 6 hét (240 munkaóra), mesterképzési szakon legalább 4 hét (160 munkaóra) melyet legalább egyhetes összefüggő részekben kell teljesíteni.

Szakmai gyakorlat szervezése

Hallgatók számára a szakmai gyakorlat kétféle módon szervezhető:

 • a szakmailag illetékes Tanszék ajánl fel a hallgató számára szerződött gyakorlóhelyet. Ha adott számú helyre több hallgató jelentkezik, akkor a tanszéki felelős elsősorban a tanulmányi átlag alapján rangsorolja őket a felvétel szempontjából vagy
 • a hallgató önmaga keres szakmai gyakorlati helyet.

Szakmai gyakorlat előzetes engedéllyel külföldön is végezhető. A külföldi szakmai gyakorlat elvégzéséhez kérelmet kell benyújtani a gyakorlat megkezdése előtt legalább 25 nappal. A kérelemben meg adni a gyakorlóhely adatait, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, továbbá a gyakorlat külföldön történő teljesítésének indokait.

Jogok és kötelezettségek

 • Az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében a hallgatót megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A hallgató foglalkoztatására alkalmazni kell a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat.
 • A hallgató – a specializációját gondozó tanszék által meghatározott módon – köteles beszámolni a szakmai gyakorlata alatt nyújtott teljesítményéről.
 • A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató feladata és felelőssége.
 • A napi foglalkoztatás időtartama a 8 órát nem haladja meg – a gyakorlóhely szokásaihoz igazodóan ettől eltérő munkaszervezést a hallgatókkal előre kell egyeztetni.
 • A szakmai gyakorlat időtartamára a hallgatót díjazásban részesítheti.
 • A szakmai gyakorlat végén a hallgató(k) tevékenységét – beleértve az esetleges mulasztásokat is – írásban értékeli. Amennyiben a szakmai gyakorlat valamely okból megszakad, úgy a hallgató által teljesített időt igazolja és a szakmai gyakorlat megszakításának okát írásban, mind a szervező tanszék kijelölt kapcsolattartójával, mind a hallgatóval közli.
 • A hallgató szakmai gyakorlatáról annak befejezését követően köteles beszámolót készíteni és azt a gyakorlatot szervező tanszéken leadni, legkésőbb a harmadik oktatási hét végéig. A beszámoló formáját és kötelező tartalmi elemeit a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 14. számú melléklete tartalmazza.
 • A beszámolóval együtt le kell adni a gyakorlóhely által kitöltött és hitelesített, a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 15. számú melléklete szerinti igazolást és értékelést. A gyakorlóhely által kiállított igazolások és értékelések adatait a tanszéki felelős összesíti és az iratkezelési szabályok szerint a tanszéken archiválja. Ennek határideje a szakmai gyakorlat évének október 15. napja.
 • Az alap- és mesterképzési szak hallgatója kérheti korábban más képzésben vagy más szakon teljesített szakmai gyakorlat elismerését. Az elismerésről a szakmailag illetékes oktató véleményének ismeretében az adott specializáció felelőse dönt

Dokumentumok

Az említett mellékleteket és szabályzatokat a Gépészmérnöki Kar honlapján találhatók:

GPK - Szakmai gyakorlat

További cikkeink...

Alkategóriák

               kontur logo

Naptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30