Mi az a szakmai gyakorlat?

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a gyakorlóhelynél folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munka végzésébe, önállóan oldják meg a rájuk bízott feladatokat, tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez. Feladataik kapcsolódhatnak a gyakorlóhely által meghatározott szakmai célok eléréséhez, szakdolgozatukhoz, diplomatervükhöz, TDK munkájukhoz vagy más önállókutatási feladatukhoz.

Mikor lehet teljesíteni?

A szakmai gyakorlat egy kritérium követelmény, teljesítése az abszolutórium kiállításának feltétele, kreditpont nem jár érte. Alapképzési szakon a mintatanterv szerinti 6. félévet követően kell teljesíteni, a Szakmai gyakorlat című tantárgyat pedig a mintatanterv 7. félévében kell meghirdetni és felvenni, mesterképzési szakon a mintatanterv szerinti első tavaszi félévet követően kell teljesíteni, a Szakmai gyakorlat című tantárgyat pedig az ezt követő őszi félévében kell meghirdetni és felvenni.
A szakmai gyakorlaton való részvétel feltétele, hogy az alapképzési szak hallgatója a gyakorlat megkezdése előtt rendelkezzen legalább 130 kreditponttal és érvényes specializáció hozzárendeléssel.
Alapképzési szakon legalább 6 hét (240 munkaóra), mesterképzési szakon legalább 4 hét (160 munkaóra) melyet legalább egyhetes összefüggő részekben kell teljesíteni.

Szakmai gyakorlat szervezése

Hallgatók számára a szakmai gyakorlat kétféle módon szervezhető:

 • a szakmailag illetékes Tanszék ajánl fel a hallgató számára szerződött gyakorlóhelyet. Ha adott számú helyre több hallgató jelentkezik, akkor a tanszéki felelős elsősorban a tanulmányi átlag alapján rangsorolja őket a felvétel szempontjából vagy
 • a hallgató önmaga keres szakmai gyakorlati helyet.

Szakmai gyakorlat előzetes engedéllyel külföldön is végezhető. A külföldi szakmai gyakorlat elvégzéséhez kérelmet kell benyújtani a gyakorlat megkezdése előtt legalább 25 nappal. A kérelemben meg adni a gyakorlóhely adatait, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, továbbá a gyakorlat külföldön történő teljesítésének indokait.

Jogok és kötelezettségek

 • Az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében a hallgatót megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A hallgató foglalkoztatására alkalmazni kell a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat.
 • A hallgató – a specializációját gondozó tanszék által meghatározott módon – köteles beszámolni a szakmai gyakorlata alatt nyújtott teljesítményéről.
 • A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató feladata és felelőssége.
 • A napi foglalkoztatás időtartama a 8 órát nem haladja meg – a gyakorlóhely szokásaihoz igazodóan ettől eltérő munkaszervezést a hallgatókkal előre kell egyeztetni.
 • A szakmai gyakorlat időtartamára a hallgatót díjazásban részesítheti.
 • A szakmai gyakorlat végén a hallgató(k) tevékenységét – beleértve az esetleges mulasztásokat is – írásban értékeli. Amennyiben a szakmai gyakorlat valamely okból megszakad, úgy a hallgató által teljesített időt igazolja és a szakmai gyakorlat megszakításának okát írásban, mind a szervező tanszék kijelölt kapcsolattartójával, mind a hallgatóval közli.
 • A hallgató szakmai gyakorlatáról annak befejezését követően köteles beszámolót készíteni és azt a gyakorlatot szervező tanszéken leadni, legkésőbb a harmadik oktatási hét végéig. A beszámoló formáját és kötelező tartalmi elemeit a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 14. számú melléklete tartalmazza.
 • A beszámolóval együtt le kell adni a gyakorlóhely által kitöltött és hitelesített, a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 15. számú melléklete szerinti igazolást és értékelést. A gyakorlóhely által kiállított igazolások és értékelések adatait a tanszéki felelős összesíti és az iratkezelési szabályok szerint a tanszéken archiválja. Ennek határideje a szakmai gyakorlat évének október 15. napja.
 • Az alap- és mesterképzési szak hallgatója kérheti korábban más képzésben vagy más szakon teljesített szakmai gyakorlat elismerését. Az elismerésről a szakmailag illetékes oktató véleményének ismeretében az adott specializáció felelőse dönt

Dokumentumok

Az említett mellékleteket és szabályzatokat a Gépészmérnöki Kar honlapján találhatók:

GPK - Szakmai gyakorlat

Mi az erasmus pályázat?

A pályázat elsődleges célja lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik európai országban. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.
Ennek keretében egy félévet tandíjmentesen tudsz tanulni egy külföldi egyetemen, valamint elnyerheted az Erasmus ösztöndíjat is, ami a célországtól függően havi 400-500 €/hó ösztöndíjjal jár. A legjobb hallgatók elnyerhetik a Campus Mundi ösztöndíját is, amely még magasabb díjazást jelent. Az ösztöndíj feltétele, hogy kint 15 kreditet teljesíts.
Az egyetem különböző kedvezményekkel segíti a kinti félévedet, ilyen alapon kérvényezhetsz kedvezményes tanulmányi rendet, valamint az elbocsátások során is enyhébb szabályok vonatkoznak rád.

Ki pályázhat?

 • Magyar állampolgárságúak, illetve Magyarországon letelepedési vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, menekültstátusszal tartózkodnak.
 • Adott, vagy korábbi tanulmányaik során legalább két aktív félévre bejelentkeztek.
 • Félévente átlagosan legalább 21 kreditet szereztek.
 • Igazoltan, legalább a külföldi fogadóintézmény által előírt nyelvismerettel rendelkeznek a külföldi fogadóintézményben folytatandó tanulmányok végzéséhez.
 • Mobilitási időszak alatt a BME-n aktív státuszú.

Mi kell a pályázáshoz?

 • 064-es NEPTUN kérvény kitöltve, aláírva.
 • A választott intézmény oktatási nyelvének ismeretét igazoló nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata.
 • Önéletrajz magyarul, és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén.
 • A külföldi tanulmányt indokló motivációs levél magyarul, és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén.
 • A tervezett, legalább 15 kreditnyi tanulmányi, vagy kutatási programterv intézményenként (tantárgyak felsorolása).
 • Oktatói ajánlás, az ERASMUS Iroda által előírt formanyomtatványon.
 • A pontrendszer által meghatározott tevékenységeket igazoló dokumentumok.
 • A pályázatot álló formátumú A4-es méretben, összefűzött formában, külön borítékban lezárva a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság (R épület 1. emelet 104.), Erasmus Iroda által előírt fedőlappal kell beadni. A fedőlapot a borítékba helyezett pályázati anyag elejére kell elhelyezni, és egy másik példányt a borítékra kívülre is fel kell ragasztani.

Mi kell a szerződéskötéshez?

 • Szerződés aláírása határidőre.
 • Saját, Magyarországon vezetett EUR alapú deviza számla számát, IBAN kódját, SWIFT kódját.
 • A mobilitási időszak kezdetét, és végét meg kell adni.
  • A támogatott időszakhoz képest több, mint 5 nap eltérés esetén utólagosan vissza kell fizetni a nem igazolt napokra eső ösztöndíjat.
 • Ha a követelményeket (15 kredit) nem teljesíti, az ösztöndíjat vissza kell fizetni.

Hogyan lehet lemondani a pályázatot?

 • Az őszi félévre vonatkozó lemondás határideje július 1, tavaszi félévre vonatkozó határideje szeptember 30.
  • Ha a vis maior esetet nem tudja igazolni, kizárásra kerülhet az Erasmus Iroda által kezelt pályázatból.
 • Hely módosítására nincs lehetőség.

Hasznos oldalak

Erasmus honlap
Dokumentumtár
KTH - Egyéb ösztöndíjak
Hallgatói Külügyi Testület

Pénzügyi kérdések

Amikor felvettek állami ösztöndíjasként, aláírtál egy hallgatói nyilatkozatot. Ebben több
mindent is vállaltál, például hogy a képzési idő kétszeresén belül végzel, és a támogatott
féléveket Magyarországon ledolgozod (egy félév 150 munkanap). Ha nem fejezed be a
képzésedet, úgy az ösztöndíj felét vissza kell fizetned, vagy ledolgoznod kivéve, ha az első
aktív féléved után iratkozol ki, vagy kiiratkozás után egy éven belül máshol folytatod
felsőfokú tanulmányaidat.

Két okból kerülhetsz át önöltséges képzésre, ha elfogy a támogatási időd, vagy tanulmányi
alapon. Összesen 12 félévet támogat az állam, ez az egyéni támogatási idő. Van képzéshez
tartozó támogatási idő is, ez X+2 félévet jelent, X a mintatanterv szerinti félévek száma
(vagyis BSc-n 9, Msc-n 6 félév). Ha ezek közül bármelyik elfogy, úgy önköltséges formában
kell folytatnod a tanulmányaidat.

Hogy milyen tanulmányi eredmény esetén fognak önköltséges képzésre sorolni, az attól is
függ, hogy mikor kezdted a jelenlegi képzésedet. Erről egy bővebb tájékoztatót találsz az
alábbi linken:

Tájékoztató

Bármennyi kreditet fel lehet venni, azonban állami ösztöndíjasként maximum a mintatantervi
kreditek 110%át (BSc-n 231-et, MSc-n 132-t) tudsz ingyenesen felvenni. Efelett 4500
forintot kell fizetni kreditenként.

Kiírnak 15 napon belül egy 1400 Ft-os késedelmi díjat 15 napos határidővel. Valamint amíg
nem fizeted be a tételt, nem tudsz tárgyat és vizsgát felvenni, vagy leadni. Lejárt fizetési
határidő miatt is elbocsáthatnak, ennek folyamata a következő: a fizetési határidőt követően
8 napon belül 60 napos türelmi időszak kikötésével felhívják a figyelmedet a fizetési hátralék
rendezésére. A szociális helyzetre tekintettel igényelhetsz részletfizetési kedvezményt, vagy a
határidő módosítását.

3 féle kérvény van, amivel önköltségcsökkentést tudsz kérni, ezek a következők:

003 Kérelem költségtérítés csökkentésére (korábban megszerzett aláírás miatt);

009 Kérelem költségtérítés csökkentésére (gyermekgondozás miatt);

010 Kérelem költségtérítés csökkentésére (személyes okok miatt); Ez utóbbi az általános, ha
az előző kettő nem áll fenn. Itt a közösségi munkádat, szociális helyzetedet, tanulmányi
teljesítményedet is pontozzák.

Első alkalommal elégtelent kapsz a tárgyra, és fekete listára kerül.

Második alkalommal szintén elégtelent kapsz a tárgyra, és fegyelmi tárgyalásra küldenek.

Harmadik alkalommal kirúgnak az egyetemről.

Aki 2013 szeptemberében vagy az után iratkozik/iratkozott be, annak már nem Hallgatói Szerződést, hanem ún. Nyilatkozatot kell/kellett aláírnia. Ebben a következőket vállalja:

 • a képzési idejének másfélszeresén belül oklevelet szerez (Képzési idő: BSc-n 7, MSc-n 4 félév. A 7 félév másfélszeresét felfelé kerekítik, így BSc-n 11, MSc-n 6 félév alatt kell oklevelet szerezni.),
 • ha ezen az időn belül nem szerez oklevelet, akkor a képzési költségének 50%-át visszafizeti
 • ha az egyetem befejezése után, 20 éven belül nem dolgozza le a képzési idejének megfelelő időtartamot, akkor a tandíj inflációval megnövelt összegét kell visszafizetnie (egy szemeszter, vagyis 5 hónap 150 ledolgozandó napnak felel meg, és ha valamennyit ebből ledolgozol, akkor annyival kevesebbet kell fizetned).

Néhány fontos tudnivaló a Nyilatkozat érvényességével kapcsolatban:

 • Ha valakit 6 vizsgás szabály miatt elbocsájtanak, vagy bármilyen más indokból újrafelvételizik, esetleg átjelentkezik másik szakra, felmerül a kérdés, hogy a „régi” képzése után kell-e fizetnie, ugyanis azt gyakorlatilag nem fejezte be. A válasz: ha egy éven belül folytatja a tanulmányait az illető, (akár újrafelvételizett, akár átvették másik szakra) akkor ez még „folyamatosnak” számít, és nem kell kifizetnie a képzési költsége 50%-át.
 • A képzési költség visszafizetésénél csak az állami ösztöndíjas féléveket számítják be, az önköltségeseket nem.
 • Előfordulhat, hogy valaki időközben úgy dönt, hogy az egyetem, ahova beiratkozott, mégsem megfelelő neki. Ebben az esetben, ha egy félév után kiiratkozik, akkor nem kell fizetnie semmit – tehát fél év „gondolkozási idő” mindenkinek jár.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója az állami ösztöndíjas képzés feltételeiről: Tájékoztató

Teljesítményértékeléssel kapcsolatos kérdések

Halasztott vizsgát különösen indokolt esetben a KTB engedélyezhet. Ilyen eset lehet például
betegség, várandósság. Ezt részletesebben a halasztott vizsgák kezeléséről szóló KTB
határozat taglalja:

KTB határozat

Az oktatónak a Neptunon keresztül 8 napon belül a ZH, és 15 napon belül a házifeladat
eredményét. A vizsgaidőszakban tett vizsgák esetén az írásbeli vizsga eredményét annak
befejezésétől számított második munkanap végéig, a szóbeli vizsga eredményét pedig
azonnal.

A tanulmányi teljesítményértékelés eredményének közzététele és az ahhoz tartozó javítási, illetve pótlási lehetőség kezdete között legalább negyvennyolc órának el kell telnie. Ez előtt legalább 24 órával az oktatónak biztosítania kell a dolgozat betekintési lehetőségét.

A kötelező teljesítményértékeléseket csak a KTB által jóváhagyott teljesítményértékelési terv szerinti időpontban lehet megtartani. A teljesítményértékelési tervtől eltérni kizárólag a KTB engedélyével lehet. Ebben az esetben az érintett hallgatókat egy héttel a módosuló teljesítményértékelési időpont előtt a TR-en keresztül a tantárgyfelelősnek kötelessége tájékoztatni. Ha ezek nem állnak fent, jelezd oktatódnak a problémát.

Ha nem jelensz meg egy vizsgán, úgy kiírnak egy 5500Ft-os tételt 3 napos határidővel, „Nem jelent meg” minősítészt kapsz a vizsgára, azonban korábbi érdemjegyedet nem veszik el, és nem számít bele a 6 vizsgás szabályba sem (vagyis hogy 6. eredménytelen vizsga után elbocsátanak)

A vizsgát megelőző nap 12:00 óráig Neptunon keresztül.

A tantárgykövetelményben leírt ideig, ennek hiányában a megszerzést követően 6 félévig.

Tárgyteljesítéssel kapcsolatos kérdések

A kötelező, mintatantervi tantárgyakat, és kurzusokat úgy kell meghirdetni, hogy minden hallgató teljesíthesse a mintatantervben rá érvényes előírásokat. A kurzusok meghirdetéséről a tantárgyért felelős oktatási szervezeti egység vezetője intézkedik, így először a tantárgy felelőst, tanszékvezetőt érdemes keresned.

A specializációs tárgyakat fel tudod venni szabadon választhatóként, ha erre a tantárgyfelelős engedélyt ad. Ha később hozzárendeltek a választott specializációhoz, automatikusan elfogadják a már teljesített tárgyaidat.

A szakdolgozatkészítés követelménye, hogy teljesítsd a mintatantervben előírt szigorlatokat, legalább 170 teljesített kredited legyen, és érvényes specializáció hozzárendeléssel rendelkezz. Erről részletesebben az alábbi dokumentumban találsz információkat:

Szakdolgozat szabályzat

A különböző szakokon eltérő szabályok vonatkoznak a szakmai gyakorlatra, ezekről részletesebben az alábbi oldalon olvashatsz:

Szakmai gyakorlat

Általánosságban 6 hetes a szakmai gyakorlat, és a 6. félév után lehet teljesíteni. Ha ennél hamarabb szeretnéd teljesíteni, vagy még nincs specializáció hozzárendelésed, keresd fel a (jövőbeli) specializációdat gondozó tanszéket.

Párhuzamos képzésben való résztvételre tudsz kedvezményes tanulmányi rendet kérvényezni, ezt legkésőbb a regisztrációs hét végéig tedd meg. A kérvényben meg kell adni, hogy melyik időszakra, melyik tantárgyakra, milyen kedvezményt kérsz. Mellékelned kell a párhuzamos képzéshez tartozó aktív hallgatói jogviszonyról, csereprogramban, mobilitási programban való részvételről szóló igazolást, ha az a Neptunban nem elérhető.

A KTB engedélyezheti, a „008 Kérelem korábban már teljesített tárgy ismételt felvételére” kérvény leadásával. A kérvény leadásával kiírnak egy 4500 Ft-os díjat, ezt rögtön be kell fizetni. A tantárgy eredményét rontani nem lehet, azonban egy tárgyat csak egyszer lehet újra felvenni, és a maximum a mintatantervi kreditek 10%át lehet újra felvenni (BSc 21, Msc 12 kredit).   A tantárgy javító célú ismételt teljesítése esetén az érdemjegy a súlyozott tanulmányi átlag számításánál helyettesíti a korábban megszerzett érdemjegyet, azonban a kreditindex, a korrigált kreditindex és a teljesítményindex számításánál nem vehető figyelembe.

Egyéb kérdések

A hallgatói jogviszonyod több okból is megszűnhet, például saját kérésre, vagy abszolutórium szerzésével.

Elbocsáthatnak még, ha egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkeztél be aktív, vagy passzív félévre.

Passzív félév szám túllépés miatt bocsátanak el, ha az elmúlt két féléved passzív volt, és a jelenlegi is az lenne. Különösen indokolt esetben a hallgató kérelmére a KTB két félévnél hosszabb egybefüggő szüneteltetést is engedélyezhet. Szintén az előbbi ok miatt bocsátanak el, ha az adott képzésen már volt négy passzív féléved, és a következő féléved is passzív lenne.

Lejárt fizetési határidő miatt is elbocsáthatnak, ennek folyamata a következő: a fizetési határidőt követően 8 napon belül 60 napos türelmi időszak kikötésével felhívják a figyelmedet a fizetési hátralék rendezésére. A szociális helyzetre tekintettel igényelhetsz részletfizetési kedvezményt, vagy a határidő módosítását.

Tanulmányi okból is elbocsáthatnak, ennek több oka is lehet:

Elbocsátanak, ha a mintatanterv szerinti idő kétszeresének letelte előtt nem szerzel végbizonyítványt.

Azonos szakon, ugyanazon tantárgyból a 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáid (szigorlataid) száma eléri a hatot.

Azonos szakon, ugyanazon tantárgy kreditpontját 2015. szeptember 1-jét követően hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzed meg

Halmozott súlyozott tanulmányi átlagod alapképzésben a negyedik aktív félév után nem éri el a 2,25-öt, vagy mesterképzésben a második aktív félév után nem éri el a 2,5-öt.

Az utolsó három olyan aktív félévben, amelyikben nem vettél részt külföldi részképzésben (pl. Erasmus) nem szerzel legalább 20 kreditpontot, vagy újrafelvételizés után ugyanilyen körülmények között legalább 10 kreditpontot.

Nem kötelező, a diploma megszerzésének a feltétele, hogy egy államilag elismert középfokú, komplex nyelvvizsgád legyen.

A TVSZ valamely pontja alól ad felmentést, képzési szintenként egyszer lehet felhasználni. A tantervben szereplő követelmény alól felmentés nem adható.

A félév végéig, azonban a félévkezdést követő 30 napot követően már csak vis major helyzetre való tekintettel fogadja el a KTB az utólagos passzív kérelmet, ezért minden esetben csatold a kérvényed mellé azt a hivatalos igazolást, ami alátámasztja a kérésedet.

Kollégiumi jelentkezésnél és tanulmányi ösztöndíjnál a KKI-t, specializációra jelentkezésnél a halmozott súlyozott tanulmányi átlagot nézik.

A KKI-t, vagyis korrigált kreditindexet az alábbi képlettel számolják:

\(\text{KKI}=\dfrac{\sum{(\text{teljesített kredit} \cdot \text{érdemjegy})}}{30}\cdot\dfrac{\text{teljesített kredit}}{\text{felvett kredit}}\)

A halmozott súlyozott tanulmányi átlagot az alábbi képlettel számolják:

\(\text{TÁ}=\dfrac{\sum{(\text{teljesített kredit} \cdot \text{érdemjegy})}}{\text{teljesített kredit}}\)

Az egyetemen vannak olyan tárgyak, amelyek egy már tanult, másik tárgy ismeretanyagára építenek. Sokszor csak akkor vehetsz fel egy tárgyat, ha már az előkövetelményét teljesítetted (hogy melyik tárgy melyikre épül, a gpk.bme.hu-n  a Képzések fülre kattintva, a sajátotokat kiválasztva, ezen belül az előtanulmányi követelményre kattintva, vagy a tantárgy adatlapjában a tanszéki honlapon tudjátok megnézni).

Kivételes esetben (a tárgyfelelős külön írásos engedélyével) lehetőség van rá, hogy az előkövetelmény tárggyal párhuzamosan felvedd a tárgyat.

Alkategóriák

                           

Naptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31